Kto musi płacić podatek rolny?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Kto musi płacić podatek rolny?

Podatek rolny jest jedną z danin w polskim systemie podatkowym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym nie są dochody osiągane w ramach działalności rolniczej, a grunty i budynki rolne. Podatkowi rolnemu nie podlegają również grunty, na których prowadzona jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Kto musi płacić podatek rolny? Jakie są jego stawki, a jakie ulgi i zwolnienia?

Ko musi płacić podatek rolny?

Do zapłaty podatku rolnego zobowiązani są:

 • właściciele gruntów,
 • posiadacze samoistni gruntów,
 • użytkownicy wieczyści gruntów,
 • posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego.

Obowiązek odprowadzania podatku rolnego powstaje z pierwszym dniem miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie gruntów lub powstał tytuł prawny do gruntów. Obowiązek taki wygasa natomiast wraz z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające obowiązek podatkowy.

Jakie są stawki podatku rolnego?

Podatek rolny podzielono na dwie grupy, których stawki obliczane są według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i wynoszą:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta – od 1 ha przeliczeniowego,
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta – od 1 ha.

Ulgi i zwolnienia w podatku rolnym

Ulgi i zwolnienia związane z podatkiem rolnym są regulowane ustawą o podatku rolnym, na mocy której z podatku rolnego zwalnia się m.in.:

 • użytki rolne klasy V, VI i VI,
 • grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha,
 • grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach,
 • grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego,
 • uczelnie,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową,
 • instytuty badawcze oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Kiedy i jak opłacić podatek rolny?

Osoba fizyczna może opłacić podatek rolny w całości lub w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Można to zrobić w formie przelewu na konto lub gotówką, jeśli podatek pobierany jest w formie inkasa. Jeżeli kwota podatku rolnego nie przekracza 100 zł, wówczas należy uiścić podatek w całości w terminie płatności pierwszej raty.

Natomiast osoba prawna jest zobowiązana dodatkowo do złożenia w terminie do 15 stycznia deklaracji o podatku rolnym na dany roku podatkowy. Płatność podatku w tym przypadku również odbywa się w ratach, w terminach obowiązujących również osobę fizyczną.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News