Jak wyrobić dowód tymczasowy?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Jak wyrobić dowód tymczasowy?

Dowód tymczasowy uprawnia obywateli polskich, którzy ukończyli 13 lat do przekraczania granic krajów Unii Europejskiej. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, tymczasowy dowód osobisty może być wydany również małoletnim poniżej 13 roku życia. Dowód taki ważny jest 5 lat od daty jego wydania.

Jakich formalności trzeba dopełnić, aby otrzymać dowód tymczasowy?

Aby otrzymać dowód tymczasowy rodzic lub opiekun prawny małoletniego musi złożyć w jego imieniu wniosek o wydanie dowodu.

W przypadku dzieci poniżej 13. roku życia wymaga się obecności obojga rodziców lub opiekunów prawnych albo jednego z rodziców lub opiekunów wraz ze zgodną drugiego rodzica na piśmie poświadczoną przez organ gminy lub notariusza. Z kolei w przypadku małoletniego, który ukończył 13. rok życia wniosek o wydanie dowodu tymczasowego podpisuje rodzic lub opiekun prawny oraz sam małoletni.

Gdzie należy złożyć wniosek o dowód tymczasowy?

Wniosek o wydanie dowodu tymczasowego składa się w urzędzie gminy właściwym zameldowaniu rodziców dziecka, a w przypadku braku miejsca zameldowania – do organu gminy właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.

Co istotne, dowodu tymczasowego nie można wyrobić za pośrednictwem Konsulatu RP. Uprawnionymi organami do wydania dowodu tymczasowego są: wójt, burmistrz oraz prezydent miasta.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie dowodu tymczasowego?

Do wniosku o wydanie dowodu tymczasowego należy dołączyć:

  • uzasadnienie wydania dowodu sporządzone przez rodziców lub opiekunów prawnych – w przypadku osób, które nie ukończyły 13. roku życia,
  • dwie aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy,
  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • na żądanie organu – dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Kto może odebrać dowód tymczasowy?

Dowód tymczasowy zostaje wydany w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Dowód wydany małoletniemu poniżej 13. roku życia powinien odebrać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. Natomiast dowód tymczasowy wydany małoletniemu powyżej 13. roku życia odbiera osobiście małoletni lub jeden z rodziców albo opiekunów prawnych.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News