Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Turystyka > Jak wyrobić dowód tymczasowy?
Magdalena Chajzler
Magdalena Chajzler 22.03.2022 08:35

Jak wyrobić dowód tymczasowy?

Jak wyrobić dowód tymczasowy?
pixabay.com

Jakich formalności trzeba dopełnić, aby otrzymać dowód tymczasowy?

Aby otrzymać dowód tymczasowy rodzic lub opiekun prawny małoletniego musi złożyć w jego imieniu wniosek o wydanie dowodu.

W przypadku dzieci poniżej 13. roku życia wymaga się obecności obojga rodziców lub opiekunów prawnych albo jednego z rodziców lub opiekunów wraz ze zgodną drugiego rodzica na piśmie poświadczoną przez organ gminy lub notariusza. Z kolei w przypadku małoletniego, który ukończył 13. rok życia wniosek o wydanie dowodu tymczasowego podpisuje rodzic lub opiekun prawny oraz sam małoletni.

Gdzie należy złożyć wniosek o dowód tymczasowy?

Wniosek o wydanie dowodu tymczasowego składa się w urzędzie gminy właściwym zameldowaniu rodziców dziecka, a w przypadku braku miejsca zameldowania – do organu gminy właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.

Co istotne, dowodu tymczasowego nie można wyrobić za pośrednictwem Konsulatu RP. Uprawnionymi organami do wydania dowodu tymczasowego są: wójt, burmistrz oraz prezydent miasta.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie dowodu tymczasowego?

Do wniosku o wydanie dowodu tymczasowego należy dołączyć:

  • uzasadnienie wydania dowodu sporządzone przez rodziców lub opiekunów prawnych – w przypadku osób, które nie ukończyły 13. roku życia,

  • dwie aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy,

  • skrócony odpis aktu urodzenia,

  • na żądanie organu – dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Kto może odebrać dowód tymczasowy?

Dowód tymczasowy zostaje wydany w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Dowód wydany małoletniemu poniżej 13. roku życia powinien odebrać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. Natomiast dowód tymczasowy wydany małoletniemu powyżej 13. roku życia odbiera osobiście małoletni lub jeden z rodziców albo opiekunów prawnych.

Tagi: