Ile może dorobić emeryt?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Ile może dorobić emeryt?

W grudniu 2020 r. zwiększono limit względem poprzedniego kwartału. Ile można dorobić do emerytury, aby świadczenie nie zostało zmniejszone lub zawieszone?

Dla kogo limity dorabiania do emerytury?

Limity obowiązują wyłącznie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a są na wcześniejszej emeryturze lub rencie i dodatkowo pracują. Dopiero po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) emeryt może dorabiać bez limitów i nie martwić się o zawieszenie lub zmniejszenie wypłacanych przez ZUS świadczeń.

Ile będzie mógł dorobić emeryt w 2021 roku?

Od 1 grudnia 2020 roku do 28 lutego 2021 roku kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2020 r. wynosi 3 618,30 zł. Przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie świadczenia emerytalnego. Natomiast zawieszenie wypłacania emerytury nastąpi w przypadku przekroczenia 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 6 719,70 zł.

Kiedy ZUS może zawiesić lub zmniejszyć emeryturę?

ZUS zmniejszy wypłacane świadczenie w przypadku osiągnięcia przez emeryta przychodu brutto w kwocie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z kolei w przypadku osiągnięcia przychodu brutto w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanie emerytury ulegnie zawieszeniu.

ZUS może zmniejszyć następujące świadczenia:

 • emeryturę,
 • emeryturę pomostową,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z:
  - wypadkiem przy pracy,
  - wypadkiem w drodze do pracy lub z niej sprzed 1 stycznia 2003 r.,
  - chorobą zawodową,
 • rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową, a także rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym,
 • rentę rodzinną.

Na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, to jest:

 • z pracy na podstawie stosunku pracy,
 • z pracy na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy jednej z tych umów,
 • z pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenie lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy tej umowie,
 • z pracy na podstawie:
  - umowy zlecenia,
  - umowy agencyjnej,
  - innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
  - umowy o dzieło, jeżeli emeryt/ rencista zawrze taką umowę ze swoim obecnym pracodawcą albo jeżeli na podstawie takiej umowy – zawartej z innym podmiotem – wykonuje pracę dla obecnego pracodawcy,
 • z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
 • z pracy nakładczej,
 • z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • z odpłatnej pracy na podstawie skierowania do prac w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • ze stypendium sportowego,
 • ze sprawowania mandatu posła RP i posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora,
 • z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej,
 • ze służby w służbach mundurowych (policja, straż pożarna itd.),
 • z działalności wykonywanej za granicą,
 • z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
 • z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
 • ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego,
 • z zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

Kiedy ZUS nie zawiesi emerytury?

ZUS nie zawiesi wypłacania świadczenia w przypadku pobierania następujących świadczeń:

 • renty inwalidy wojennego i renty rodzinnej po tym inwalidzie,
 • renty inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, i renty rodzinnej po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

W przypadku przekroczenia przez emeryta limitu dochodu, które nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która wynosi:

 • 620,37 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 465,31 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 527,35 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Całkowitemu zawieszeniu ulegnie świadczenie emerytalne, jeśli emeryt osiągnie przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News