BiznesINFO.pl
Czym jest rachunek przepływów pieniężnych?

Pixabay.com

Czym jest rachunek przepływów pieniężnych?

3 Stycznia 2021

Autor tekstu:

Dominik Moliński

Udostępnij:

Rachunek przepływów pieniężnych pozwala określić faktyczny przepływ gotówki oraz ocenić kondycję firmy. Stanowi on, obok bilansu i rachunku zysków i strat część sprawozdania finansowego. Nie wszystkie firmy muszą go sporządzać. W poniższym artykule wyjaśn

Rachunek przepływów pieniężnych – co to jest?

Rachunek przepływów pieniężnych to element sprawozdania finansowego, który podsumowuje przepływ środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Jednostki podlegające obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego muszą sporządzać rachunek przepływów pieniężnych, uwzględniając w nim dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Rachunek przepływów pieniężnych między innymi pokazuje stan gotówki firmy za dany okres, źródła jej pochodzenia i odpływ środków pieniężnych. Dokument ten pozwala również ocenić skuteczność ściągania należności oraz zdolność do regulowania zobowiązań firmy.

Rachunek przepływów pieniężnych powinien zawierać wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jednostki, z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych. Można go sporządzić metodą bezpośrednią lub metodą pośrednią według wzorów określonych w ustawie o rachunkowości.

Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych przedstawia rzeczywiste wpływy i wypływy pieniężne w danym roku obrotowym. Tymczasem rachunek zysków i strat pokazuje wszystkie przychody i koszty z danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich spłaty.

Rachunek przepływów pieniężnych dzieli się na trzy części, które przedstawiają działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową przedsiębiorstwa. Dokument sporządza się metodą bezpośrednią lub pośrednią. Natomiast rachunek zysków i strat dzieli się na działalność operacyjną i nieoperacyjną. Można go sporządzić, korzystając z wariantu porównawczego lub wariantu kalkulacyjnego.

Rachunek przepływów pieniężnych – budowa

Jak już wspominaliśmy, rachunek przepływów pieniężnych dzieli się na trzy części, które określają poszczególne aspekty działalności przedsiębiorstwa. Są to:

  • przepływy z działalności operacyjnej – obejmują środki generowane z podstawowej działalności firmy, np. z wytwarzania towarów lub świadczenia usług,

  • przepływy z działalności inwestycyjnej – dotyczą środków generowanych lub wydatkowanych na cele inwestycyjne. Mogą obejmować np. sprzedaż lub zakup środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,

  • przepływy z działalności finansowej – uwzględniają środki, które są pozyskiwane lub wydatkowane w związku z finansowaniem firmy oraz dotyczą np. kredytów i pożyczek lub długów.

Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

Rachunek przepływów pieniężnych można sporządzić metodą pośrednią lub bezpośrednią. Poniżej przedstawiamy strukturę rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią:

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu zapasów

7. Zmiana stanu należności

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach:

- zbycie aktywów finansowych- dywidendy i udziały w zyskach- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych- odsetki- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach:

- nabycie aktywów finansowych- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:

- o ograniczonej możliwości dysponowania.

Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia

Powyżej przedstawiliśmy rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony metodą pośrednią. Natomiast poniżej pokażemy wzór rachunku przepływów pieniężnych, przygotowanego metodą bezpośrednią:

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wpływy

1.Sprzedaż

2. Inne wpływy z działalności operacyjnej

II. Wydatki

1. Dostawy i usługi

2. Wynagrodzenia netto

3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

5. Inne wydatki operacyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach:

- zbycie aktywów finansowych- dywidendy i udziały w zyskach- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych- odsetki- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach:

- nabycie aktywów finansowych- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne niż wypłaty na rzecz właściciel wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III± C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:

- o ograniczonej możliwości dysponowania.

Podobne artykuły

Ozonatory robią furorę. Polacy w szale zakupów sprzętu, który do tej pory był sprzedawany profesjonalistom.

Finanse

Jedno urządzenie coraz częściej pojawia się w polskich domach. Pomaga zadbać o prawdziwą czystość

Czytaj więcej >
Kurs złotego umacnia się, ale na jak długo?

Finanse

Nie nadchodzi zbyt dobry okres dla złotówki. Czarne chmury nad polską walutą

Czytaj więcej >
By Wistula - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77468950

Finanse

PKO BP: ceny mieszkań czeka potężny spadek. Eksperci podają o ile

Czytaj więcej >
Właściciele galerii unikną podatku od przychodów z budynku?

Finanse

Nie będą płacić podatku za okres lockdownu. Ministerstwo Finansów w końcu zajęło stanowisko

Czytaj więcej >
Rząd zabierze myśliwym pieniądze?

Finanse

Rząd sięga po pieniądze myśliwych. Polski Związek Łowiecki oburzony, w grę wchodzą miliony złotych

Czytaj więcej >
Dodatek solidarnościowy w Sejmie

Finanse

Dodatek solidarnościowy już rozpatrywany w Sejmie. Wiemy, kto będzie mógł się o niego starać

Czytaj więcej >