Czym jest weksel i kiedy go używać?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 2 Grudnia 2020

Czym jest weksel i kiedy go używać?

Weksel stanowić może zabezpieczenie umowy, która zostaje zawarta między stronami. Jest też gwarantem terminowej spłaty przez osobę wystawiającą dokument. Weksel nie jest związany umową, więc zapłata uwzględnionej w nim sumy nie jest uzależniona od jakichkolwiek warunków. Czym jest weksel, jakie są jego rodzaje i w jakich przypadkach można z niego korzystać?

Czym jest weksel?

Weksel stanowi rodzaj papieru wartościowego, w którym strona zobowiązuje się do bezwarunkowego spłacenia sumy wekslowej w określonym terminie, co za tym idzie weksel nie jest powiązany z żadnymi innymi czynnościami prawnymi. Takie papiery wartościowe mają trzy najważniejsze funkcje. Pierwsza z nich to funkcja płatnicza (kredytowa). Wekslem można opłacać zakup towarów i powodować umorzenie pokrytego nim długu. Drugą jest funkcja zabezpieczająca, gdyż weksel zabezpiecza podjęte zobowiązania. Trzecia funkcja obiegowa wiąże się z możliwością przeniesienia wierzytelności z jednej osoby na drugą.

Jakie są rodzaje weksla?

Wśród weksli, możemy wyróżnić dwa podstawowe podziały. W zależności od tego, kogo będzie dotyczył obowiązek uregulowania należności, wyróżniamy weksle własne (sola) lub weksle trasowane (ciągnione). W przypadku weksli własnych, obowiązkiem spłaty zadłużenia objęty zostaje wystawca tego weksla. W przypadku weksli trasowanych natomiast dłużnikiem jest osoba wskazana na dokumencie, która go przyjęła. Jednak w momencie, gdy okaże się, że ta osoba jest niewypłacalna, dług trasata przejmuje wystawca weksla.

Jakie są elementy weksla?

Elementy, które powinien zawierać weksel, reguluje ustawa Prawo wekslowe. Według przepisów weksel powinien być sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez jego wystawcę. Ponadto ten papier wartościowy musi zawierać:

  • nazwę „weksel” w języku, w którym jest wystawiony;
  • polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy wekslowej;
  • nazwisko osoby zobowiązanej do zapłacenia oraz osoby, na rzecz której ma zostać dokonana zapłata;
  • wskazanie miejsca i terminu płatności;
  • datę i miejsce wystawienia weksla.

Weksel in blanco – szczególna forma weksla

Szczególną odmianą weksla są weksle in blanco, które zostają podpisany przez wystawcę w momencie, gdy nie ma uzupełnionych wszystkich elementów, w tym kwoty do zapłaty. Ten rodzaj weksli używany jest najczęściej, przy zaciąganiu kredytów i pożyczek. Do weksla in blanco dołącza się deklarację wekslową będącą porozumieniem, które określa sytuacje, w jakich okolicznościach weksel można uzupełnić. Dopiero w momencie, który określa deklaracja wekslowa, weksel zostanie uzupełniony o elementy brakujące. Taką sytuacją może być m.in. powstanie zadłużenia. Weksel in blanco stanowi zabezpieczenie przeciwko niewypłacalności, dodatkowo zdecydowanie przyspiesza egzekucję zabezpieczonej wierzytelności. Jeśli natomiast realizacja weksla okaże się niemożliwa, konieczna może okazać się windykacja długu lub nawet zgłoszenie sprawy do sądu.

Wystawianie weksla in blanco niesie za sobą duże ryzyko. Remitent może przykładowo uzupełnić wcześniej puste pole sumy wekslowej nieprawdziwą, zawyżoną kwotą, a następnie domagać się zrealizowania weksla lub sprzedać wierzytelność firmie windykacyjnej. W takiej sytuacji wystawca może próbować udowodnić, że wierzyciel świadomie działa na jego szkodę, jednak jest to bardzo trudne do realizacji działanie.

Kto powinien podpisać weksel?

Wystawiony przez osobę prawną weksel podpisuje upoważniona przez nią osoba. Ponadto na dokumencie wekslowym powinna znaleźć się pieczątka firmy. Jeśli sytuacja dotyczy spłaty konkretnego zobowiązania przez spółkę cywilną, dokument wekslowy muszą podpisać wszyscy jej wspólnicy.

W jakich sytuacjach korzystne jest wystawienie weksla?

Przedsiębiorcy korzystają z możliwości wystawiania weksli, ponieważ mają one kilka zalet. Jedną z nich jest np. niższa opłata sądowa. W przypadku procesu wszczynający postępowanie opłaca koszt procesu wynoszący 5% dochodzonej należności, ale jeśli podstawą zapłaty jest weksel, koszt procesu, jaki musi zostać zapłacony przez wierzyciela, to jedynie ¼ z tej kwoty. Pozostałe koszty będzie musiał uregulować dłużnik. Inną zaletą jest możliwość szybkiego odbioru należności, ponieważ po 14 dniach od wydania nakazu zapłaty, dłużnik musi uregulować należność. Po tym okresie wierzyciel może przystąpić do egzekucji z majątku dłużnika. Weksle to też dodatkowe zabezpieczenie – każda osoba, która podpisze się na wekslu w innym miejscu niż wystawca, staje się poręczycielem zapłaty.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News