Czym jest pełnomocnictwo i kiedy można go udzielić?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 2 Grudnia 2020

Czym jest pełnomocnictwo i kiedy można go udzielić?

Czynności prawne można wykonywać osobiście, jak również za pośrednictwem pełnomocnika. W przypadku prowadzenia wielu spraw biznesowych jego pomoc może być niezbędna, by dopilnować wszystkich terminów i zdążyć z uzupełnieniem dokumentacji. Czym jest pełnomocnictwo i w jakiej formie powinno się go udzielać?

Co to jest pełnomocnictwo i czym różni się od upoważnienia?

Pełnomocnictwo jest czynnością prawną – oświadczeniem woli mocodawcy, która polega na upoważnieniu innej osoby lub osób, do wykonywania czynności określonych w pełnomocnictwie. Dzięki niemu pełnomocnik ma prawo do reprezentowania mocodawcy w sprawach przez niego określonych. Wbrew pozorom istnieje różnica między pełnomocnictwem a upoważnieniem. To pierwsze ma dużo większą wagę, ponieważ w praktyce polega na przekazaniu swoich uprawnień do wykonywania istotnych czynności drugiej osobie. Upoważnienie natomiast służy do załatwiania przez inną osobę prostych formalności, takich jak odbiór czy złożenie dokumentów.

Jak udzielić pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwa udziela się poprzez złożenie oświadczenia woli, będącego upoważnieniem innej osoby do wykonywania czynności prawnych ze skutkiem prawnym dla mocodawcy. Pełnomocnik powinien posiadać przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwa można udzielić w sposób ustny lub pisemny, poza określonymi przypadkami, gdy musi być ono udzielone w konkretnej formie. Jeśli to oświadczenie woli zawiera umocowanie do dokonania czynności prawnej, dla której pod sankcją nieważności przewidziana została forma szczególna, wówczas pełnomocnictwo musi być udzielone w takiej samej formie. Warto pamiętać, że w przypadku określonych rodzajów pełnomocnictw przepisy wymagają jego określonej formy.

Zakres pełnomocnictwa powinien zostać bardzo precyzyjnie określony z uwagi na fakt, że niesie za sobą skutki prawne dla mocodawcy.

Jakie są rodzaje pełnomocnictwa?

Nie ma możliwości udzielenia pełnomocnictwa do wszelkich czynności prawnych, ustawa dopuszcza tylko określone typy pełnomocnictw:

  • pełnomocnictwo ogólne, które obejmuje jedynie umocowanie czynności do zwykłego zarządu i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Czynności, które umożliwia to pełnomocnictwo, nie są dokładnie opisane w przepisach, uznaje się jednak, że są to bieżące, typowe aktywności w zależności od tego, czym osoba udzielająca pełnomocnictwa się zajmuje.
  • pełnomocnictwo rodzajowe, in. gatunkowe, zezwala na określoną kategorię czynności prawnych, do których umocowany został pełnomocnik. Dodatkowo czynność ta wykracza poza zwykły zarząd. Nie jest dopuszczalne w tych przypadkach, w których wymagane jest pełnomocnictwo szczególne.
  • pełnomocnictwo szczególne, które dotyczy indywidualnie określonej czynności prawnej, jest dopuszczalny w przypadku wszystkich typów czynności prawnych, które nie mają ściśle osobistego charakteru. Pełnomocnictwo to działa tylko we wskazanej w nim sytuacji.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo?

Mimo że przepisy pozwalają na udzielenie pełnomocnictwa w formie ustnej, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zawarcie go poprzez formę pisemną. Z czego powinno składać się prawidłowo przygotowane pełnomocnictwo? Po pierwsze, powinno zawierać dane zarówno pełnomocnika, jak i mocodawcy tj. imiona i nazwiska, numery PESEL, numery i serie dowodów osobistych, a także adresy zamieszkania. Po drugie datę i miejsce sporządzenia dokumentu, a także okres obowiązywania pełnomocnictwa. W treści powinien być również opisany rodzaj tegoż oświadczenia wraz z zakresem kompetencji. Całość powinna być opatrzona podpisami pełnomocnika i mocodawcy.

Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa

Istnieje szereg przyczyn, z powodu których może dojść do wygaśnięcia bądź odwołania pełnomocnictwa. Jedną z nich może być okoliczność zawarta w treści oświadczenia woli, z której jasno wynika, że po wykonaniu określonej czynności lub po pewnym terminie, pełnomocnictwo ustaje. Kolejnym powodem jest samo odwołanie pełnomocnictwa, które mocodawca może wykonać w każdym czasie i bez uzasadnienia. Pełnomocnictwo może wygasnąć z powodu śmierci pełnomocnika lub mocodawcy, ale może zdarzyć się również tak, że w treści mocodawca zawrze informację, na mocy której dokument nie wygasa po jego śmierci. Pełnomocnictwo może stracić ważność z powodu likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną. Kolejnym powodem może być zrzeczenie się oświadczenia przez pełnomocnika.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News