BiznesINFO.pl > Finanse > Weksel in blanco. Czym jest? Jakie pełni funkcje jako papier wartościowy?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Weksel in blanco. Czym jest? Jakie pełni funkcje jako papier wartościowy?

weksel in blanco
Pixabay.com

Weksel in blanco. Podstawy. Czym jest weksel?

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego, sporządzanego w formie pisemnej. Weksel stanowi bezwarunkowe zobowiązanie do wypłacenia okazicielowi lub osobie wskazanej w wekslu określonej kwoty pieniężnej, w terminie ściśle zdefiniowanym przez osoby, które go podpisały. Uwaga! Podczas sporządzania weksla niezwykle istotna jest dbałość o to, aby został on podpisany ręcznie, przez osobę, która posiada zdolność do zaciągania zobowiązań wekslowych! Co więcej, weksel musi też posiadać wszelkie elementy wymagane prawnie. Szczegółowe zagadnienia dotyczące weksli w Polsce reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku – „Prawo wekslowe”.

Weksel in blanco. Co go odróżnia od zwykłego weksla?

Weksel jest specyficznym rodzajem papieru wartościowego, w którym to wystawca (trasant) zobowiązuje się do zapłaty wyznaczonej kwoty gotówki na korzyść drugiej osoby tj. adresata (remitent). Na podstawie sporządzonego dokumentu, który sporządza trasant, remitent może ubiegać się o uregulowanie kwoty na która obliguje weksel. Natomiast weksel in blanco jest wekslem nie do końca uzupełnionym, weksel in blanco nie zawiera wszelkich informacji np. danych adresata, wysokości kwoty na jaka oscyluje, daty oraz miejsca płatności. Zazwyczaj wystawiany jest z pustym miejscem dotyczącym wysokości zadłużenia.

Weksel in blanco jako narzędzie gwarantujące ściągalność wierzytelności?

W sytuacji, gdy wierzyciel zdecyduje się na wykorzystanie weksla in blanco, we własnym zakresie uzupełnia niekompletne dane. Następnie na podstawie weksla in blanco wszczynane jest postępowanie sądowe, a w sytuacjach bardziej skomplikowanych – egzekucyjne. Weksel in blanco jest jednym z narzędzi zabezpieczania należności. Właśnie ze względu na to kryterium używany jest głównie w trakcie zaciągania różnego rodzaju zobowiązań takich jak: pożyczki, kredyty czy umowy o szczególnej istotności. Weksel in blanco zezwala wierzycielom na przyśpieszenie oraz znaczne ograniczenie kosztów egzekucji, co niewątpliwie wyraźnie upraszcza cały proces ściągania wierzytelności.

Weksel in blanco. Jakie pozycje uzupełnić aby był ważny?

Aby uczynić weksel ważnym należy koniecznie pamiętać, by sporządzić dokument w formie pisemnej. Co więcej, weksel powinien również zawierać polecenie zapłaty wyznaczonej kwoty pieniężnej (suma wekslowa) oraz musi zawierać słowo „weskel” w tekście umieszczonym na dokumencie w języku, w którym sporządzono dokument. Istotne jest, aby dokument został podpisany przez wystawcę weksla. Weksel powinien również zawierać pola z takimi informacjami jak:

  • termin oraz miejsce płatności,

  • data oraz miejsce wystawienia dokumentu,

  • dane osoby zobligowanej do spłaty sumy weksla,

  • dane osoby, na rzecz której ma zostać dokonana zapłata.

W sytuacji sporządzania weksla in blanco nie wszystkie pola muszą zostać uzupełnione. Wydawany dokument in blanco zwykłe nie zawiera informacji dotyczącej sumy wekslowej. W sytuacji nieuregulowania zobowiązania przez dłużnika, wierzyciel posiada prawo do uzupełnienia brakującej informacji tj. sumy wekslowej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Tagi:
Polecane