weksel in blanco
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 29 Listopada 2020

Weksel in blanco. Czym jest? Jakie pełni funkcje jako papier wartościowy?

Czym jest weksel in blanco? Problemy w terminowym regulowaniu zobowiązań są zagadnieniem powszechnie znanym na rynku. Prowadząc własny biznes, niejednokrotnie zetkniemy się z kwestią terminowego regulowania zobowiązań przez naszych kontrahentów. Dodatkowym gwarantem spłaty naszych należności może być weksel. Warto odpowiedzieć na pytanie, czy weksel oraz weksel in blanco sprawią, że należności przedsiębiorcy będą skutecznie spłacone?

Weksel in blanco. Podstawy. Czym jest weksel?

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego, sporządzanego w formie pisemnej. Weksel stanowi bezwarunkowe zobowiązanie do wypłacenia okazicielowi lub osobie wskazanej w wekslu określonej kwoty pieniężnej, w terminie ściśle zdefiniowanym przez osoby, które go podpisały. Uwaga! Podczas sporządzania weksla niezwykle istotna jest dbałość o to, aby został on podpisany ręcznie, przez osobę, która posiada zdolność do zaciągania zobowiązań wekslowych! Co więcej, weksel musi też posiadać wszelkie elementy wymagane prawnie. Szczegółowe zagadnienia dotyczące weksli w Polsce reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku – „Prawo wekslowe”.

Weksel in blanco. Co go odróżnia od zwykłego weksla?

Weksel jest specyficznym rodzajem papieru wartościowego, w którym to wystawca (trasant) zobowiązuje się do zapłaty wyznaczonej kwoty gotówki na korzyść drugiej osoby tj. adresata (remitent). Na podstawie sporządzonego dokumentu, który sporządza trasant, remitent może ubiegać się o uregulowanie kwoty na która obliguje weksel. Natomiast weksel in blanco jest wekslem nie do końca uzupełnionym, weksel in blanco nie zawiera wszelkich informacji np. danych adresata, wysokości kwoty na jaka oscyluje, daty oraz miejsca płatności. Zazwyczaj wystawiany jest z pustym miejscem dotyczącym wysokości zadłużenia.

Weksel in blanco jako narzędzie gwarantujące ściągalność wierzytelności?

W sytuacji, gdy wierzyciel zdecyduje się na wykorzystanie weksla in blanco, we własnym zakresie uzupełnia niekompletne dane. Następnie na podstawie weksla in blanco wszczynane jest postępowanie sądowe, a w sytuacjach bardziej skomplikowanych – egzekucyjne. Weksel in blanco jest jednym z narzędzi zabezpieczania należności. Właśnie ze względu na to kryterium używany jest głównie w trakcie zaciągania różnego rodzaju zobowiązań takich jak: pożyczki, kredyty czy umowy o szczególnej istotności. Weksel in blanco zezwala wierzycielom na przyśpieszenie oraz znaczne ograniczenie kosztów egzekucji, co niewątpliwie wyraźnie upraszcza cały proces ściągania wierzytelności.

Weksel in blanco. Jakie pozycje uzupełnić aby był ważny?

Aby uczynić weksel ważnym należy koniecznie pamiętać, by sporządzić dokument w formie pisemnej. Co więcej, weksel powinien również zawierać polecenie zapłaty wyznaczonej kwoty pieniężnej (suma wekslowa) oraz musi zawierać słowo „weskel” w tekście umieszczonym na dokumencie w języku, w którym sporządzono dokument. Istotne jest, aby dokument został podpisany przez wystawcę weksla. Weksel powinien również zawierać pola z takimi informacjami jak:

  • termin oraz miejsce płatności,
  • data oraz miejsce wystawienia dokumentu,
  • dane osoby zobligowanej do spłaty sumy weksla,
  • dane osoby, na rzecz której ma zostać dokonana zapłata.

W sytuacji sporządzania weksla in blanco nie wszystkie pola muszą zostać uzupełnione. Wydawany dokument in blanco zwykłe nie zawiera informacji dotyczącej sumy wekslowej. W sytuacji nieuregulowania zobowiązania przez dłużnika, wierzyciel posiada prawo do uzupełnienia brakującej informacji tj. sumy wekslowej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Weksel in blanco. Deklaracja wekslowa. Czym jest i czy warto ją sporządzać?

Dodatkowo do weksla in blanco należy sporządzić deklaracje wekslową. Celem deklaracji jest jasne i konkretne sprecyzowanie jakim sposobem oraz przy zajściu jakiej sytuacji weksel in blanco może zostać wypełniony, a w szczególności, które elementy brakujące weksla in blanco mogą zostać do niego dopisane. Dokument ten jest niezwykle istotny dla dłużników. Zapewnia ochronę dłużnikowi przed potencjalna nieuczciwością ze strony wierzycieli. Ze względu na to, że w wekslu in blanco nie wpisuję się sumy wekslowej, to wierzyciel posiada prawo do wpisania dowolnej kwoty i domagania się jej spłaty. Deklaracja wekslowa chroni dłużnika przed tego typu zachowaniem.

Weksel in blanco. Jakie korzyści płyną ze stosowania tego papieru wartościowego?

Przedsiębiorcy korzystają z weksli in blanco, ponieważ dokumenty te odznaczają się one pewnymi zaletami dotyczącymi obrotu gospodarczego:

  • Opłata sądowa w niższej kwocie – w sytuacji wkroczenia na drogę sądową osoba wszczynająca postępowanie jest zobligowana do zapłaty 5% dochodzonej wierzytelności, natomiast jeśli zapłata ma nastąpić poprzez weksel, wierzyciel zobowiązany jest do zapłaty jedynie ¼ kwoty, pozostałą część będzie musiał zapłacić dłużnik (3/4 z 5% wierzytelności).
  • Uzyskanie sądowego nakazu zapłaty – na podstawie weksla sąd z reguły wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, najprościej mówiąc oznacza to, że komornik w trybie natychmiastowym jest w stanie zabezpieczyć majątek dłużnika.
  • Szybki odbiór wierzytelności – po upływie dwóch tygodni od wydania nakazu zapłaty, dłużnik jest zobligowany do zapłaty, po upływie tego okresu wierzyciel zyskuje prawo do prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika bez względu na to czy podjął obronę przed egzekucja wierzytelności z weksla.
  • Dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności – weksle uwzględniają dodatkowe zabezpieczenia w postaci poręczenia – każda osoba odręcznie podpisana na wekslu w innym miejscu niż wystawca traktowana jest jako poręczyciel.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News