Czym się charakteryzuje umowa o dzieło? Jakie są jej zalety?
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 30 Stycznia 2021

Czym się charakteryzuje umowa o dzieło? Jakie są jej zalety?

Stale zmieniające się warunki gospodarcze zmuszają przedsiębiorców do ograniczanie kosztów. Dotyczy to również kosztów ponoszonych w związku z zatrudnianiem pracowników. Przepisy prawa dopuszczają kilka rodzajów umów zawieranych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Do jednych z takich rozwiązań należy umowa o dzieło zawierana między zamawiającym a wykonującym dzieło. Czym się charakteryzuje umowa o dzieło?

Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło należy do umów cywilnoprawnych określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 627-646). Przez tę umowę rozumie się, iż przyjmujący zamówienie jest zobligowany do wykonania wyznaczonego dzieła w umowie, a zamawiający zobligowany jest do wypłaty wynagrodzenie wynikającego z wykonanej usługi. Jest to umowa obustronnie zobowiązująca, odpłata także powinna wykazywać rezultat. Może wykazywać charakter materialny, np. pisanie artykułów, tworzenie baz danych, jak i może posiadać charakter niematerialny np. organizacja wyprawy. Zawarcie umowy o dzieło przysparza korzyści dla obu stron z racji tego, iż nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym czy składkami ZUS. Umowa o dzieło determinuje rodzaj wykonywanego dzieła, sposobu oraz wysokości zapłaty jak i terminu dokonania zapłaty. W sytuacji gdy wykonujący dzieło nie dotrzyma terminu wykonania dzieła lub wykona dzieło w sposób nieprawidłowy, zamawiający posiada prawo do odstąpienia od takiej umowy.

Jak wyglądają kwestie ustalania wynagrodzenia za wykonane dzieło?

Osoba przyjmująca zamówienie bierze na siebie ryzyko świadczenia usługi, tzn. koszty nieudanych prób wykonania lub zmarnowanego materiału obciążają rachunek przyjmującego, natomiast osoba zamawiająca ponosi koszty związane z ustalonym wynagrodzeniem niezależnie od tego, ile kosztuje wykonanie dzieła. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła powinno zostać umieszone w umowie, chociaż niekoniecznie musi zostać określone kwotowo. Znajdować się jednak mogą wskazówki dotyczące wynagrodzenia przyznawanego po zakończonych pracach, które uwzględniają oczekiwania zamawiającego, a także elementy, za które może dokonać wyższej lub niższej zapłaty. Wynagrodzenie może wykazywać charakter ryczałtowy. W sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenia wysokości wynagrodzenia już na etapie zawierania umowy ze względu na niemożliwość wyróżnienia części składowych wynagrodzenia, takich jak: czas wykonywania usługi, zakres wykonywania usługi etc., istnieje możliwość przyjęcia wynagrodzenia kosztorysowego.

Umowa o dzieło, jakie wiążą się obowiązki z tą formą zatrudnienia?

Do umowy o dzieło należy sporządzić rachunek, który to służy udokumentowaniu wyświadczonej usługi w zgodzie z wcześniej podpisaną umową. Może również obejmować przeniesienie na nabywcę praw dotyczących licencji oraz praw autorskich. Rachunek jest podstawowym dokumentem zarówno księgowym, jak i podatkowym. Do wystawienia rachunku zobowiązany jest wykonujący usługę w terminie do 7 dni od daty wykonania dzieła. W praktyce gospodarczej jednak częściej sporządzany jest przez zamawiającego i potwierdzany czytelnym podpisem przez wykonawcę usługi. Bazowymi elementami rachunku do umowy o dzieło są:

 • dane zamawiającego i wykonawcy dzieła,
 • numer oraz data wystawienia rachunku,
 • data zakończenia dzieła,
 • dane umowy o dzieło, która dokumentuje rachunek,
 • opis wykonanego dzieła,
 • kwota brutto,
 • określenie wysokości stosowanych kosztów uzyskania przychodu,
 • w sytuacji gdy umowa podlega składkom na ubezpieczanie zdrowotne i społeczne, ich stawki, a także kwoty naliczonych składek,
 • kwota netto do podlegająca wypłacie, termin oraz forma płatności.

Rachunek do umowy o dzieło może stać się jednocześnie potwierdzeniem zapłaty za zrealizowaną usługę. By tak się stało, należy umieścić na nim sformułowanie „zapłacono gotówką/ przelewem” oraz sformułowanie musi zostać poświadczone podpisem wykonującego wraz z datą.

Jakie korzyści płyną z umowy o dzieło dla osoby wykonującej?

Zasadniczo do zalet wykonywania pracy w oparciu o umowę o dzieło możemy zaliczyć:

 • swobodę co do czasu, miejsca, a także sposobu wykonywania dzieła,
 • jedynym elementarnym zobowiązaniem wobec zamawiającego jest osiągniecie zamierzonego rezultatu w porównaniu do innych form zatrudnienia,
 • możliwe jest otrzymanie maksymalnej kwoty netto, bowiem nie ma obowiązku wykonywania dzieła samodzielnie, chyba że zostało to wskazane w umowie,
 • praca wykonywana jest bez nadzoru – liczy się końcowy efekt.

Jakie korzyści zyskuje zamawiający wybierając tę formę zatrudnienia?

 • brak obowiązku opłacania składek ZUS, zarówno ubezpieczeń społecznych, jak i zdrowotnych,
 • w sytuacji wystąpienia szkody wyrządzanej przy osobach trzecich, wykonujący usługę zobligowany jest do poniesienia całkowitej wysokości szkody bez ograniczeń,
 • zamawiający posiada prawo do odstąpienia od umowy o dzieło w każdym możliwym momencie (posiada to prawo tylko do momentu ukończenia dzieła).

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News