Tytuł wykonawczy – czym jest, z jakich elementów się składa?
pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 31 Grudnia 2020

Tytuł wykonawczy – czym jest, z jakich elementów się składa?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, prędzej czy później spotkasz się z nierzetelnym kontrahentem. Nie zawsze rozwiązania polubowne będą w tym przypadku skuteczne. W takiej sytuacji należy wyegzekwować swoje należności inna drogą, mianowicie należy udać się po pomoc do komornika. Aby wszcząć postępowanie mające na celu zwrot należności, potrzebny jest tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonywalności.

Czym tak naprawdę jest tytuł wykonawczy?

Najogólniej mówiąc, tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny opatrzony w klauzulę wykonywalności, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Podstawą prawną regulującą ten aspekt jest art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jakie jest zastosowanie tytułu wykonawczego?

Tytuł wykonawczy jest bazą do dokonania tytułu egzekucyjnego z całości majątku dłużnika, w sytuacji gdy klauzula nie zawiera ograniczeń co do zakresu pobrania należności. Tytuł egzekucyjny jest dokumentem, który potwierdza istnienie oraz zakres obowiązku świadczenia wierzyciela. Nie jest aktem o charakterze administracyjnym, ponieważ nie jest związany ze sprawami o charakterze administracyjnym. Jest to dokument o charakterze urzędowym wystawiany przez wierzyciela, w którym zawarte są informacje dotyczące prowadzenia egzekucji, a także wniosek do wszczęcia procesu. Dokument ten jest potwierdzeniem powinności oraz wymagalności obowiązku, który doprowadza do wszczęcia egzekucji.

Jakie obligatoryjne informacje zostają zawarte w tytule wykonawczym?

Ustawodawca określił, jakie elementy powinien zawierać obowiązkowo każdy tytuł wykonawczy. Wskazany został też wzór tytułu wykonawczego. Obligatoryjne składowymi każdego tytułu wykonawczego muszą być:

 • oznaczenie co do charakteru wierzyciela – osoba prawna lub osoba fizyczna;
 • nazwisko oraz imię lub dane jednostki, a także jego adres i dane pracodawcy, o ile wierzyciel dysponuje takimi danymi;
 • podstawa prawna i treść podlegającego egzekucji obowiązku wraz ze stwierdzeniem, że obowiązek ma charakter wymagalny;
 • gdy egzekucja dotyczy należności pieniężnych, należy określić jej wielkość, termin, a także od kogo naliczane są odsetki z tytułu nieopłacenia należności wraz z terminem zapadalności oraz rodzajem odsetek i ich stawkami;
 • zdeterminowanie zabezpieczenia należności obligatoryjną hipoteką lub postanowienie zastawu skarbowego, rejestrowego lub zastawu niejawnego w żadnym z rejestrów, z podaniem dat powstania poruszonych wyżej zabezpieczeń;
 • podanie podstawy prawnej pokazującej pierwszeństwo w zakresie uregulowania należności, szczególnie gdy wspominana należność korzysta z prawa do tego oraz wspominane prawo wynika z zabezpieczenia należności gotówkowej;
 • wskazanie prawnej podstawy, w oparciu o którą przeprowadzana jest egzekucja;
 • data i miejsce sporządzenia tytułu wykonawczego, opatrzonego podpisem osoby uprawionej do sporządzenia, podaniem imienia oraz nazwiska oraz stopnia służbowego dodatkowo opatrzonego pieczęcią urzędową wierzyciela;
 • pouczenie zobligowanego i skutki niezawiadomienia organu przeprowadzającego egzekucję o zmianie miejsca pobytu;
 • pouczenie zobligowanego o prawie przysługującym mu do zgłoszenia w terminie 7 dni do organu przeprowadzającego egzekucję zarzutów i nieścisłości w sprawie przeprowadzanej egzekucji;
 • klauzula kierująca tytuł do egzekucji przez organ, który go wykonuje;
 • wskazanie wszelkich środków egzekucyjnych, które zostały użyte w egzekucji pieniężnej;
 • tytuł wykonawczy.

Co w sytuacji spółki nieposiadającej osobowości prawnej?

Należy mieć na uwadze, że art. 27 par. 2. Ustawy postępowania egzekucyjnego w administracji wskazuje konieczność zawarcia w tytule wykonawczym również danych osobowych oraz adresów wspólników, jeśli egzekwowanie dotyczy zobowiązań spółki nieposiadającej osobowość prawnej. Gdy jednak egzekucja prowadzona jest z majątku wspólnego zobligowanego oraz jego małżonka, a także ich własnych majątków, tytuł wykonawczy należy wystawić na oboje małżonków.

Wystawiony tytuł organizacyjny i co dalej?

Wystawiony tytuł wykonawczy przekazywany jest organowi egzekucyjnemu, który w pierwszej kolejności zobligowany jest do zbadania właściwości, a także podstawy do przeprowadzenia czynności egzekucji administracyjnej, ponieważ organ musi działać zgodnie z literą prawa. Jeśli okaże się, że organ egzekucyjny nie jest właściwy w tym zakresie, tytuł należy przekazać kompetentnemu organowi. Po pozytywnej weryfikacji organ musi zbadać poprawność wystawionego tytułu wykonawczego pod kątem formalnym. Jeśli tytuł spełnia wszelkie wymogi formalne, organ sprawdza możliwość egzekucji na podstawie określonych przepisów prawa. Po tych czynnościach możliwe jest przystąpienie do egzekucji dochodzonej należności.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News