Renta rodzinna – komu przysługuje? Jakie warunki należy spełnić?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 20 Listopada 2020

Renta rodzinna – komu przysługuje? Jakie warunki należy spełnić?

Renta rodzinna to świadczenie pieniężne, które przysługuje dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom osoby zmarłej. Aby móc pobierać wsparcie finansowe, należy spełnić odpowiednie wymagania. W poniższym artykule wyjaśniamy, kto i kiedy może otrzymać rentę rodzinną, a także jaki wniosek należy wypełnić.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przyznawana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy o emeryturach i rentach. Przysługuje one rodzinie osoby zmarłej, która miała ustalone prawo do emerytury lub renty wynikające z niezdolności do pracy lub spełniała warunki, wymagane dla uzyskania jednego ze świadczeń. Na wsparcie finansowe mogą liczyć również bliscy osoby zmarłej, która pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Z renty rodzinnej mogą skorzystać dzieci biologiczne i adoptowane, wnuki, współmałżonkowie oraz rodzice osoby zmarłej. Jednak aby móc skorzystać z tego typu świadczenia, należy spełnić określone warunki, które dotyczą przede wszystkim wieku potencjalnych beneficjentów.

Renta rodzinna – kto może pobierać?

Do pobierania renty rodzinnej uprawnione są dzieci własne, a także dzieci współmałżonka oraz dzieci adoptowane, jeśli nie ukończyły 16 roku życia. Dzieci uczące się mogą pobierać świadczenie nawet jeśli ukończyły 16 rok życia, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 25 roku życia (jeśli dziecko zmarłego skończyło 25 lat i jest w ostatnim roku studiów, istnieje możliwość przedłużenia renty rodzinnej do czasu ukończenia nauki). Kolejnym wyjątkiem są dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji przed ukończeniem 16 roku życia. W takiej sytuacji, wiek dziecka nie odgrywa żadnej roli.

Renta rodzinna przysługuje także wnukom, rodzeństwu oraz innym dzieciom, które zostały uznane za członków rodziny. Muszą jednak spełnić powyższe wymagania dotyczące wieku, a także dwa dodatkowe warunki. Zgodnie z ustawą, muszą zostać przyjęte przez osobę zmarłą na wychowanie przynajmniej na rok przed jej śmiercią i nie mogą mieć praw do renty po zmarłych rodzicach, a jeśli rodzice żyją, należy udowodnić, że rodzice nie są w stanie zapewnić utrzymania.

Prawo do pomocy finansowej w postaci renty rodzinnej ma współmałżonek, jeśli w chwili śmierci małżonka ma skończone 50 lat lub jest niezdolny do pracy. Warunek dotyczący wieku można ominąć, jeśli współmałżonek wychowuje dziecko, wnuka lub rodzeństwo uprawnione do renty rodzinnej po osobie zmarłej. Jednak warunek ten zostaje przeniesiony na dziecko, które nie może mieć ukończone 16 lat, lub 18 lat, jeśli się uczy. Prawo do renty rodzinnej uzyskuje również współmałżonek, który ukończył 50 lat lub stał się niezdolny do pracy po śmierci małżonka, pod warunkiem, że niezdolność wystąpiła w okresie 5 lat od śmierci lub od zaprzestania wychowywania dzieci.

Co więcej, na rentę rodzinną mogą liczyć również współmałżonkowie, którzy nie spełniają powyższych wymagań, ale nie mają źródła utrzymania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie udzielał wsparcia finansowego przez okres jednego roku od śmierci małżonka. Jeśli współmałżonek zdecyduje się wziąć udział w szkoleniu, które pozwoli uzyskać odpowiednie kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia pracy, możliwość pobierania renty rodzinnej będzie przysługiwała na czas szkolenia, lecz nie dłużej niż przez dwa lata od śmierci współmałżonka.

Renta rodzinna przysługuje także rodzicom zmarłego

Prawo do renty rodzinnej mają rodzice osoby zmarłej. Również w tym przypadku należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim należy wykazać, że rodzice zmarłego byli na jego utrzymaniu. Wtedy muszą jedynie spełnić wymogi dotyczące wieku, które zostały określone dla współmałżonków.

Ile wynosi renta rodzinna?

Od 1 marca 2020 roku, najniższa gwarantowana renta rodzinna wynosi 1200 złotych brutto. Świadczenie to jest przekazywane wszystkim uprawnionym członkom rodziny. Innymi słowy, kwota jest dzielona w równych częściach pomiędzy poszczególnymi osobami uprawnionymi, a jej wysokość jest zależna od liczby beneficjentów:

  • w przypadku jednej osoby uprawnionej – renta rodzinna wynosi 85% świadczenia osoby zmarłej,
  • w przypadku dwóch osób uprawnionych – renta rodzinna wynosi 90% świadczenia osoby zmarłej,
  • w przypadku trzech osób uprawnionych – renta rodzinna wynosi 95% świadczenia osoby zmarłej.

Renta rodzinna – jaki wniosek wysłać, aby uzyskać świadczenie?

Osoby uprawnione do renty rodzinnej mogą wypełnić i złożyć wniosek ERR-W, który jest dostępny w każdym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poprawnie wypełniony formularz należy uzupełnić o dodatkowe dokumenty, które są niezbędne, aby potwierdzić spełnienie wszystkich warunków dla przyznania świadczenia. Są to:

  • dokument stwierdzający datę urodzenia i śmierci osoby, po której ma zostać przyznana renta rodzinna,
  • dokument stwierdzający datę urodzenia osoby wnioskującej o rentę rodzinną,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wdowy lub wdowca, wystawione przez lekarza leczącego, jeśli przyznanie renty jest uzależnione od niezdolności do pracy,
  • skrócony odpis aktu małżeństwa, jeśli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeśli dziecko ukończyło 16 lat,
  • oświadczenie o pozostawaniu we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka lub dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku lub ugody sądowej,
  • oświadczenie stwierdzające osiąganie lub nieosiąganie przychodów z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News