rachunek do umowy zlecenia
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 29 Listopada 2020

Rachunek do umowy zlecenia. Co powinien zawierać? Jak wystawić?

Umowa zlecenie to jeden z podstawowych kontraktów cywilno-prawnych obowiązujących w Polsce. Zleceniobiorcy powinni jednak pamiętać, że po wykonaniu ustalonych czynności należy wystawić rachunek do umowy zlecenia. Ten druk stanowi potwierdzenie wykonania zleconych działań, a jego wystawienie jest korzystne dla obu stron. Rachunek do umowy zlecenia jest tym samym wyraźnym potwierdzeniem, że usługa została wykonana w należyty sposób.

Rachunek do umowy zlecenia. Czym jest umowa zlecenie? Podstawy

Omawiając kwestię rachunku do umowy zlecenia należy uprzednio wyjaśnić, czym w ogóle jest umowa zlecenie. W myśl kodeksu cywilnego jest to umowa cywilnoprawa, której przedmiotem jest zobowiązanie zleceniobiorcy (czyli osoby podejmującej się zlecenia) do wykonania określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy (podmiotu, który zleca wykonanie określonego w umowie działania). Obie strony wcześniej określają dokładne warunki wykonania zlecenia, przede wszystkim termin wykonania usługi oraz uposażenie pieniężne dla zleceniobiorcy. Umowa zlecenie, w przeciwieństwie do umowy o pracę, nie musi być zawarta w formie pisemnej, wystarczy ustalić dokładny zakres obowiązków ustnie. Sporządzony rachunek, po wykonaniu określonych w umowie zlecenie działań, funkcjonuje jako potwierdzenie należycie wypełnionej usługi.

Rachunek do umowy zlecenia. Cechy charakterystyczne umowy

Zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa zlecenie ma kilka charakterystycznych cech. Warto, by potencjalny zleceniobiorca miał świadomość specyfiki umowy zlecenia przed ewentualnym podjęciem się zadania i wystawieniem rachunku. Obie strony, podpisując umowę zlecenie, zobowiązują się do:

 • starannego działania - umowa zlecenie, inaczej niż umowa o dzieło, jest umową starannego działania, a nie rezultatu, co oznacza, że zleceniodawca bierze na siebie pewne ryzyko;
 • braku odpowiedzialności zleceniobiorcy za rezultat. To oznacza, że wykonując usługę zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za osiągniecie celu, można mu jedynie zarzucić brak należytej staranności;
 • wypłaty wynagrodzenia – prawo dopuszcza ponadto zawarcie umowy nieodpłatnej;
 • osobistego wykonania czynności – mimo że usługa powinna być wykonana osobiście przez podejmującą się jej osobę, w pewnych przypadkach, o których mówi Kodeks cywilny zleceniobiorca może scedować wykonanie umowy zlecenia osobie trzeciej;
 • braku podporządkowania – zleceniodawca nie jest pracodawcą ani przełożonym zleceniobiorcy, nie może go kontrolować;
 • możliwości wypowiedzenia umowy – obie strony umowy mogą rozwiązać umowę zlecenie w dowolnym momencie.

Rachunek do umowy zlecenia. Kto i kiedy go wystawia?

Rachunek do umowy zlecenie to druk, który jest wystawiany przez zleceniobiorcę po wykonaniu wskazanych w umowie zlecenie działań. Mimo to w wielu przypadkach to zleceniodawca przygotowuje gotowy rachunek, który jedynie musi następnie zostać podpisany przez osobę, która wykonała zlecenie. Rachunek do umowy zlecenie zazwyczaj wystawiany jest w dwóch egzemplarzach, wyjątkiem bywa sytuacja, gdy wynagrodzenie wypłacane jest w transzach. Wówczas konieczne jest wystawienie oddzielnych rachunków do umowy zlecenia w odniesieniu do każdej wypłaty, jaka wpłynęła na konto zleceniobiorcy. Uwaga! Rachunek do umowy zlecenia powinien zostać wystawiony w ciągu 7 dni od momentu wykonania zadania.

Rachunek do umowy zlecenia. Co powinien zawierać? Zasady

Treść i zawartość rachunku do umowy zlecenia są precyzyjnie zdefiniowane w art. 734 – 751 Kodeksu Cywilnego. Standardowy rachunek do umowy zlecenia powinien obowiązkowo zawierać kilka szczególnie istotnych elementów. Kluczowe zapisy w przypadku rachunku do umowy zlecenia muszą określać przede wszystkim:

 • umowę zlecenie, której dotyczy rachunek,
 • stron umowy zlecenia,
 • wynagrodzenie (brutto),
 • wynagrodzenie (netto),
 • koszty uzyskania przychodu,
 • składki ZUS (płacone przez zleceniobiorcę),
 • zaliczki na podatek dochodowy,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • podpisy obu stron,
 • daty wystawienia rachunku do umowy zlecenia,
 • miejscowości,
 • numery kolejnego rachunku,
 • rodzaj i charakter usługi wykonanej na podstawie umowy zlecenia, wraz z uwzględnieniem podjętych czynności, ilości towarów lub produktów i ceny jednostkowej.

Rachunek do umowy zlecenia. Wypłata gotówkowa czy przelew bankowy?

Aby rachunek do umowy zlecenia był prawidłowy, konieczne jest przede wszystkim uwzględnienie dokładnego numeru umowy zlecenia wraz z datą jej zawarcia. Ważne jest również zamieszczenie szczegółowych danych zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy. Dużym udogodnieniem w przypadku rachunku do umowy zlecenia jest możliwość wystawienia go w wersji elektronicznej. Uwaga! Sporządzając rachunek do umowy zlecenia należy pamiętać o wskazaniu formy przekazania wynagrodzenia. Jeżeli wykonawca umowy otrzymuję wypłatę w formie gotówkowej, należy obowiązkowo umieścić na rachunku do umowy zlecenia stosowną adnotację, na podstawie której potwierdzony zostaje odbiór należnej sumy. Obecnie dużo popularniejszą formą rozliczania umowy zlecenia jest przelew gotówkowy. Wówczas na rachunku do umowy powinna znaleźć się informacja wskazująca numer rachunku bankowego zleceniobiorcy wraz z terminem przekazania. Uwaga! Chcąc uniknąć nieporozumień po wykonaniu przewidzianych w umowie zleceniu usług, należy wyszczególnić w rachunku sumę należności zarówno w formie liczbowej, jak i słownej.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News