BiznesINFO.pl
student-849825 960 720

https://pixabay.com/photos/student-typing-keyboard-text-849825/

Komputer w firmie – jak go zaksięgować i amortyzować?

20 Maja 2021

Autor tekstu:

Fiałkowska Anna

Udostępnij:

Komputer w firmie jest podstawowym narzędziem, bez którego przedsiębiorstwo w praktyce
nie może działać. Taki sprzęt można zaksięgować i rozliczyć na dwa sposoby. Sprawdź, który z nich będzie dla Ciebie idealny.
Komputer w firmie – środek trwały czy koszt uzyskania przychodu?
Komputer w firmie to w praktyce najważniejsze narzędzie pracy. Jeśli zastanawiasz się, w
jaki sposób zaksięgować zakup takiego sprzętu, a następnie go zamortyzować, to wszystkie sposoby przedstawiamy w tym artykule. Ogólnie rzecz biorąc, wydatek związany z zakupem komputera może stanowić koszt uzyskania przychodu. Może być on rozliczony bezpośrednio albo pośrednio. W tym drugim przypadku należy zastosować odpisy amortyzacyjne, dokonywane stopniowo. Dotyczą one wartości początkowej sprzętu. Na zasadzie odpisów amortyzacyjnych może być także uwzględniona ta sama wartość komputera otrzymanego nieodpłatnie albo wprowadzonego do działalności gospodarczej z majątku prywatnego. Jeśli komputer w firmie ma przyczynić się do powstania przychodu podatnika, który prowadzi
działalność, to ten wydatek w całości może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy sprzęt zostanie wprowadzony do środków trwałych podatnika. Dzieje się tak, ponieważ wydatki przeznaczone na nabycie środków trwałych nie są kosztami uzyskania przychód w bezpośredni sposób. Taki wydatek może być zaliczony do kosztu uzyskania przychodu w formie odpisów amortyzacyjnych. Zdarzają się sytuacje, w których podatnik otrzymuje narzędzie pracy nieodpłatnie, na przykład na drodze spadku lub darowizny. Wówczas, jeśli dany podatnik odprowadza podatek dochodowy od osób prawnych, otrzymany bezpłatnie komputer w firmie wiąże się z powstaniem obowiązku odprowadzenia przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Warto
wiedzieć, że nieodpłatnie otrzymany przez podatnika sprzęt może także zostać zaliczony do środków trwałych. Nie ulegnie jednak amortyzacji. Istnieją wyjątki od tej sytuacji, które przedstawimy w dalszej części artykułu.


Prywatny komputer w firmie – czy to możliwe?
Jak powinien być zaksięgowany komputer w firmie? Według przepisów prawnych do kosztów
uzyskania przychodów nie można zaliczyć odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych. Nie zalicza się także wartości niematerialnych oraz prawnych nabytych nieodpłatnie. Wyjątkami są sytuacje, kiedy sprzęt zostaje nabyty w drodze spadku. Warunkiem jest, że to nabycie nie stanowiło przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy albo praw, dochód z tytułu nabycia jest zwolniony od podatku dochodowego, nabycie korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn lub nabycie stanowiło dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może wykorzystywać prywatny komputer w firmie bez konieczności
wprowadzenia go do działalności gospodarczej. Istnieje także możliwość wprowadzenia sprzętu do ewidencji działalności. Aby to zrobić, należy napisać oświadczenie o przekazaniu komputera kupionego wcześniej na cele prywatne do wykorzystywania w działalności gospodarczej. Kosztami mogą być wówczas odpisy amortyzacyjne od wprowadzonego do działalności komputera, który zostaje uznany za środek trwały. Co ważne, wydatku na zakup
prywatnego komputera, wprowadzonego później do działalności, nie można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – bez względu na wartość sprzętu. Komputer w firmie to nie tylko jeden sprzęt, ale także dodatkowe urządzenia peryferyjne. W zależności od okoliczności zakupu tego typu urządzeń, mogą one być potraktowane jako element składowy tak zwanego zespołu komputerowego. Wówczas ich wartość powiększy wartość początkową
całego zespołu. Alternatywą jest potraktowanie urządzeń jako odrębnych składników majątku. Jeśli dane urządzenia mają współpracować tylko z jednym komputerem, to są postrzegane jako elementy zespołu komputerowego i środki trwałe.


Komputer w firmie – jaką amortyzację zastosować?
Komputer w firmie – jak go amortyzować? Przede wszystkim konieczne jest wskazanie wartości początkowej sprzętu. To bardzo ważne w kontekście postrzegania urządzenia jako środka trwałego. Wartością początkową jest cena nabycia komputera, czyli kwota należna zbywcy oraz koszty związane z zakupem, które naliczone są do dnia przekazania środka
trwałego do użytkowania. Jeśli ta wartość nie przekracza 100000 złotych, to podatnik ma do wyboru dwie opcje: dokonanie odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych lub wykonanie amortyzacji jednorazowej w miesiącu oddania komputera do użytkowania. Jeśli
komputer w firmie kosztował początkowo ponad 10000 złotych, dopuszczalne jest wykonanie jedynie jednorazowej amortyzacji. Mogą to jednak zrobić jedynie mali podatnicy oraz podatnicy, którzy w danym roku rozpoczęli dopiero działalność gospodarczą. Jeśli
chodzi o amortyzację metodą liniową, to polega ona na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych według określonych stawek umieszczonych w wykazie stawek amortyzacyjnych. Dla komputerów dana stawka wynosi 30% rocznie. Ta stawka roczna może być podwyższona, ale jedynie z zastosowaniem współczynnika nie wyższego niż 2,0. W efekcie istnieje możliwość podwyższenia stawki do 60%.


Metoda degresywna a komputer w firmie
Czy komputer w firmie może być amortyzowany metodą degresywną? Tak! Tego typu sprzęt podlega takiej amortyzacji. Polega ona na zastosowaniu stawek amortyzacji podwyższonych o współczynnik 2,0, o czym pisaliśmy we wcześniejszym akapicie. Stawka ta w drugim roku oraz kolejnych latach podatkowych powinna być zastosowana do wartości początkowej, odpowiednio pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne. W ten sposób komputer w firmie może być amortyzowany aż do roku podatkowego, w którym określona roczna kwota amortyzacji będzie niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczanej na zasadzie metody liniowej. Istnieje także możliwość zastosowania amortyzacji metodą indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Jest to szczególnie polecane w kontekście używanych komputerów. Są to sprzęty, które przed nabyciem były wykorzystywane przez co najmniej 6 miesięcy.
Taka metoda stosowana jest także dla ulepszonych urządzeń, czyli takich, które zostały przebudowane, rozbudowane, zrekonstruowane, zaadaptowane lub zmodernizowane, a suma wydatków na ten cel przekroczyła kwotę 10000 złotych i wydatki spowodowały wzrost wartości użytkowej.Komputer w firmie – jakie są wydatki?
Komputer w firmie może być więc w różny sposób zaksięgowany oraz amortyzowany
różnorodnymi metodami. Warto zaznaczyć, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć nie tylko samo urządzenie, ale także inne wydatki związane z jego posiadaniem. Chodzi tutaj na przykład o szkolenie z obsługi komputera. Tego typu wydatki mogą zostać
przez przedsiębiorcę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Komputer w firmie może być amortyzowany, ale wydatki przeznaczone na tworzenie oraz utrzymywanie firmowych stron internetowych – już nie. Są one postrzegane jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio. Amortyzacji nie podlegają także kupowane przez podatnika domeny internetowe.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >