Jak poprawnie wyliczyć odsetki podatkowe?
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 30 Stycznia 2021

Jak poprawnie wyliczyć odsetki podatkowe?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do terminowego odprowadzania składek na ZUS, zaliczek na podatek dochodowy czy VAT. W niektórych sytuacjach wynikających z winy przedsiębiorcy lub okoliczności, w jakich znalazła się organizacja, zdarza się, że płatności te nie są realizowane w terminie. Jak można się domyślać, w związku z takim stanem rzeczy pojawiają się odsetki podatkowe za zwłokę w płatności. W jaki sposób są naliczane, a także czym są odsetki podatkowe?

Czym są odsetki podatkowe?

Najprościej mówiąc, odsetkami podatkowymi nazywamy koszty od zaległości budżetowych, czyli odsetki za zwłokę w zapłacie należności podatkowych. Naliczane są w przypadku nieterminowego uregulowania zobowiązań wobec urzędu skarbowego i ZUS. Nieopłacenie zaległości w terminie, którą dłużnik zobowiązany jest uiścić poprzez nałożony na niego obowiązek podatkowy wynikający z przepisów prawa podatkowego, skutkuje nienależytym wywiązaniem się ze zobowiązania. Taki stan rzeczy bezpośrednio wywołuje powstanie zaległości podatkowej, tzn. długu. Odsetki podatkowe naliczane są w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty podatku, nieistotny jest powód, z jakiego wystąpiło opóźnienie, liczy się sam fakt opóźnienia. Powstanie zaległości podatkowej jest bezpośrednio spowodowane niedotrzymaniem terminu płatności całości podatku, jego części lub rat.

Jakie są podstawy prawne funkcjonowania odsetek?

Definicja odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych określono w ustawie o Ordynacji podatkowej. „Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 52 § 1 pkt 2 i art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę” (ustęp 1 art. 53 Ordynacji podatkowej). Poprzez ten przepis prawa rozumie się, iż odsetki podatkowe są naliczane od każdej zaległości w zapłacie podatku. Należy również wspomnieć, iż z art. 52 paragraf 1 orz. 2 wynika, że zwrot nadpłaty bądź podatku, które to zostały już wcześniej zwrócone przez organ bądź zaliczone w ramach zaległości podatkowej, dotyczy to również odsetek za zwłokę lub bieżących zobowiązań podatkowych wraz z oprocentowaniem, Natomiast z art. 54 paragraf 1 wynika, iż odsetek nie naliczamy, gdy:

  • do zaległości podatkowej uznano kwoty objęte zabezpieczeniem,
  • za okres czasu do dnia kolejnego po zapadnięciu terminu – pkt 2 art. odsyła nas do art. 227 paragraf 1, natomiast pkt 3 do art. 139 paragraf 3,
  • za kwoty, w stosunku do których zawieszono postępowanie,
  • kwoty będące trzydziestokrotnością opłaty wyznaczonej przez operatora, o którym wspomina ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe, gdy uznajemy przesyłkę pocztową za przesyłkę poleconą,
  • za okres pomiędzy rozpoczęciem postepowania podatkowego przeciwko dłużnikowi a chwilą dostarczenia decyzji sądowej w określonej sprawie,
  • w sytuacji gdy zaległości podatkowe związane są z pomyłką lub błędem w złożonej deklaracji, nie zostały wychwycone przez organ podatkowy przez okres 2 lat, liczonych od dnia kolejnego od dnia przedstawienia deklaracji,
  • w sytuacjach określonych w odrębnych przepisach prawa.

Odsetki podatkowe, czy naliczanie ich jest obowiązkowe?

Przepisy prawa, a konkretnie Ordynacja podatkowa, określają (art. 53 paragraf 3), na kogo został nałożony obowiązek podatkowy naliczania odsetek podatkowych. Są to inkasent, płatnik i podatnik, następca prawny (osoba trzecia odpowiadająca za zaległości z tytułu podatków). Odsetki należy obligatoryjnie opłacić bez wezwania do zapłaty przez organ podatkowy, w innym wypadku dług będzie rosnąć.

W jaki sposób są naliczane odsetki podatkowe?

Odsetki podatkowe naliczane są od dnia kolejnego od momentu upłynięcia terminu płatności podatku bądź terminu wpłaty zaległości na rachunek organu podatkowego. Dotyczy to płatnika i inkasenta.

Jaka jest stawka naliczania odsetek podatkowych?

W przepisach prawa określono stopę oprocentowania odsetek równą 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytów lombardowych, ustalonej w zgodzie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, oraz 2%, z zastrzeżeniem, iż stawka ta nie może być mniejsza niż 8%, co wynika z art. 56 paragraf 1 Ordynacji podatkowej. Istnieje jednak możliwość obniżenia stawki oprocentowania do wysokości 50%, natomiast trzeba spełnić określone warunki, tj. złożyć poprawną korektę deklaracji, maksymalnie w czasie do poł roku od terminu złożenia deklaracji, a także zapłacić zaległość w ciągu 7 dni od złożenia korekty. Stawka może również wzrosnąć do 150% swojego podstawowego wymiaru w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa (o Ordynacji podatkowej), jeśli zaległości podatkowe dotyczą podatku VAT lub podatku akcyzowego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News