Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę? Czym się różni wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia od wypowiedzenia umowy bez zachowania go. A może lepsze będzie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Rozwiązywanie stosunku pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy każdą zawartą umowę o pracę można rozwiązać. Kodeks wyróżnia trzy rodzaje rozwiązywania stosunku pracy:

 • rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
 • rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Na czym polega wypowiedzenie umowy?

W przypadku, gdy jedna ze stron – pracodawca lub pracownik – składa drugiej stronie pismo skutkujące zakończeniem umowy, mówimy o wypowiedzeniu umowy. Stroną wypowiadającą umowę o pracę może być pracownik, jak również pracodawca. Wypowiedzieć umowę można na dwa sposoby: z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zależy od rodzaju umowy i czasu, na jaki została zawarta.

Przy umowach na okres próbny długość wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Przy umowach na czas określony i nieokreślony długość wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia trwa wówczas:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

UWAGA! Aby dobrze obliczyć długość wypowiedzenia, należy pamiętać o tym, że do stażu pracy się również czas, w którym będziemy przebywać na wypowiedzeniu.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

W pewnych sytuacjach pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Może to zrobić w przypadku:

 • jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy;
 • jeśli pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika, np. niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w terminie określonym w umowie lub niezapewnienie odpowiednich warunków pracy związanych z BHP, kwalifikuje się do wypłacenia przez pracodawcę odszkodowania pracownikowi za okres wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym musi zawierać przyczyny rozwiązania umowy w takim trybie oraz musi zostać sporządzone na piśmie.

Jak doręczyć wypowiedzenie?

Ponieważ wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem jednostronnym, nie wymaga akceptacji drugiej strony. Jednak lepiej jest mieć potwierdzenie skutecznego dostarczenia otrzymania wypowiedzenia, np. w formie podpisu na wypowiedzeniu.

Wypowiedzenia nie trzeba jednak doręczać osobiście. Można to zrobić listem poleconym lub mailem.

W związku z wypowiedzeniem pracy pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie powinno zawierać:

 • miejscowość i datę (w prawy górnym rogu),
 • dane pracownika – imię, nazwisko i adres (po lewej stronie),
 • dane pracodawcy (po prawej stronie),
 • nagłówek, np. “Wypowiedzenie umowy o pracę”,
 • informację o rozwiązaniu umowy wraz z podaniem daty zawarcia umowy, stron, pomiędzy którymi została zawarta umowa, i okresu wypowiedzenia,
 • podpis pracownika po prawej stronie,
 • datę i podpis osoby, która otrzymała wypowiedzenie (po lewej stronie).

UWAGA! Pracownik nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia.

Jak napisać wypowiedzenie w trybie natychmiastowym?

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia powinno zawierać:

 • miejscowość i datę (w prawy górnym rogu),
 • dane pracownika – imię, nazwisko i adres (po lewej stronie),
 • dane pracodawcy (po prawej stronie),
 • nagłówek, np. “Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia” lub “Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym”,
 • informację o wypowiedzeniu wraz z podaniem daty zawarcia umowy oraz stron, pomiędzy którymi została zawarta umowa,
 • podanie konkretnej przyczyny wypowiedzenia wraz z odniesieniem do stosownego artykułu w Kodeksie pracy (art. 55),
 • podpis pracownika po prawej stronie,
 • datę i podpis osoby, która otrzymała wypowiedzenie (po lewej stronie).

Czym jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Takie rozwiązanie umowy następuje w przypadku, gdy obie strony – pracodawca i pracownik – wspólnie ustalają warunki rozwiązania umowy. Może ono być dokonane zarówno z inicjatywy pracodawcy, jaki i pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron powinno zawierać:

 • miejscowość i datę (w prawy górnym rogu),
 • dane pracownika – imię, nazwisko i adres (po lewej stronie),
 • dane pracodawcy (po prawej stronie),
 • nagłówek, np. “Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron”,
 • informację o rozwiązaniu umowy na mocy porozumienia stron wraz z podaniem daty zawarcia umowy, stron, pomiędzy którymi została zawarta umowa i konkretnej daty rozwiązania umowy,
 • podpis pracownika po prawej stronie.

W tym przypadku pracownik nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia pracy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News