Jak napisać pozew? Jakie elementy musi zawierać?
pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 31 Grudnia 2020

Jak napisać pozew? Jakie elementy musi zawierać?

Kiedy nasi kontrahenci zalegają z zapłatą, możemy wysyłać wezwania do zapłaty, a następnie wystosować pozew do sądu albo wniosek o wydanie nakazu zapłaty. Niestety, pozew niejednokrotnie jest jedyną możliwą drogą w celu odzyskania należnych pieniędzy, w przypadku gdy środki polubowne już zawiodły.

Od czego warto zacząć?

Aby przygotować pozew, na początku powinniśmy ustalić lub zlecić określenie wartości przedmiotu sporu, której wniosek będzie dotyczył. Pomoże to ustalić, o co będziemy wnosić, określi również rodzaj właściwego sądu, a także zdecyduje, czy pozew będzie musiał zostać wniesiony na formularzu urzędowym, czy należy go zredagować we własnym zakresie. Wysokość przedmiotu, o który toczy się spór, dotyczy roszczeń pieniężnych, stanowi należna osobnie wnoszącej pozew kwotę pieniężną, stanowiącą wysokość pozwanego. Wartość wykazuje się w walucie obecnie obowiązującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – w złotych. Roszczenie o zapłatę może obejmować kwotę główną, to jest np. kwota nieopłaconej faktury z tytułu zrealizowanej usługi lub sprzedanego towaru, kosztów dotyczących transportu, odsetek wynikających z kary głównej lub kar o charakterze umownym. Istotnym elementem do wyznaczenia wartości przedmiotu, o który toczy się spór, jest kwestia odsetek. To znaczy, czy dokonywana była kapitalizacja odsetek i czy zostały one uwzględnione do kwoty głównej, czy też liczone są od pewnej kwoty, która została opłacona z opóźnieniem lub czy tez żądasz zapłaty odsetek należnych do dnia zapłaty.

W którym sądzie powinniśmy złożyć pozew?

Umiejscowienie sądu, w którym powinniśmy złożyć pozew, może określać umowa zawarta między stronami. A gdy umowa nie zawiera niezbędnych postanowień w tym zakresie, należy kierować się przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 19 listopada 1964 roku kodeksu postępowania cywilnego. Ustawa uznaje, iż sądem właściwym co do miejscowości w powództwie przeciwko osobie fizycznie lub prawnej wytycza się roszczenie według miejsca ich siedziby, natomiast można uznać, iż właściwym sądem może być ten, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub filia firmy, jednak roszczenie musi pozostać w związku z prowadzoną działalnością zakładu lub oddziału. Należy pamiętać, iż właściwość rzeczową określa wartość przedmiotu, o który toczy się spór. W sytuacji, gdy wartość przedmiotu przekracza 75 000 zł, sądem właściwym będzie okręgowy, w przypadku niższej wartości właściwym organem będzie sąd rejonowy.

Jakie wyróżniamy strony postępowania?

Zasadniczo w postępowaniu rozróżnia się przynajmniej dwie strony:

  • powód – osoba wnosząca pozew,
  • pozwany – np. osoba będąca dłużnikiem.

Dodatkowo pozew musi uwzględniać imię i nazwisko lub nazwę osób prawnych, a także adres zamieszkania (siedzibę, gdy pozew dotyczy osoby prawnej). Odpowiednie określenie stron jest niezwykle istotne dla całości postepowania. Dotyczy to przede wszystkim adresu zamieszkania pozwanego, ponieważ właśnie na ten adres zostanie doręczony odpis pozwu. Na podany adres sąd będzie kierował korespondencję do powoda.

Czy pismo powinno zostać zatytułowane?

Pismo zaczynające postępowanie musi być zatytułowane. Można tego dokonać za pomocą umieszczenia w centralnej części dokumentu słowa „pozew”. Można użyć tez bardziej szczegółowej formy np. „pozew o rozwód”, „pozew o zapłatę”, „pozew o alimenty”.

Jak wystosować żądanie?

Kolejnym z obligatoryjnych elementów pozwów jest sprecyzowanie żądań w zakresie pozwu. Najogólniej mówiąc, należy tutaj zamiesić informację, czego żądamy od drugiej strony. Żądanie formułujemy na przykład tak: „wnoszę o zasądzanie na moją rzecz kwoty …. z tytułu nieopłaconej w terminie faktury” lub „wnoszę w imieniu własnym o orzeczenie rozwodu pomiędzy ….”. Z wystosowanymi żądaniami związane jest bezpośrednio podanie wartości przedmiotu sporu. Musi ona zostać obligatoryjnie podana w pozwie. Należy również zamieścić jak najkrótsze oraz jak najbardziej wyczerpujące uzasadnienie żądania. Należy podać w nim stan faktyczny, wszelkie dowody, którymi dysponujemy, lub uzasadnić właściwość sądu. Na samym końcu dokument należy opatrzyć podpisem osoby wnoszącej pozew lub pełnomocnika, ewentualnie jej przedstawiciela ustawowego.

Czy występują jakieś opłaty?

Należy mieć świadomość, że wniesienie pozwu wiąże się z poniesieniem kosztów na opłatę sądową. Podstawą prawną regulującą to zagadnienie jest ustawa z dnia 26 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach z zakresu cywilnego. W zgodzie ze wspomnianą ustawą opłata ustalana jest na podstawie wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżonego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News