Jak napisać podanie o urlop wypoczynkowy?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Jak napisać podanie o urlop wypoczynkowy?

Kto jest uprawniony do otrzymania urlopu wypoczynkowego? Ile trwa urlop? Co powinno się znaleźć w podaniu o urlop wypoczynkowy? Do kiedy należy je złożyć?

Co to jest urlop wypoczynkowy?

Do pobierania urlopu wypoczynkowego uprawnione są osoby zatrudnione na umowę o pracę. Kwestie urlopu reguluje Kodeks pracy. Aby skorzystać z przysługującego mu urlopu, pracownik musi złożyć podanie.

Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracownik ma prawo do wypoczynku i corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu. Długość urlopu zależy od stażu pracy i wynosi:

  • 20 dni w roku przy stażu pracy wynoszącym mniej niż 10 lat,
  • 26 dni w roku przy stażu pracy powyżej 10 lat.

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie o wymiarze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Musi to zrobić w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Długość urlopu a staż pracy

Do stażu pracy wlicza się każde poprzednie zatrudnienie i nie mają tu znaczenia przerwy w zatrudnieniu. Ponadto do stażu pracy wlicza się okresy nauki. Ustalając uprawnienia urlopowe, oblicza się staż ogólny pracownika, sumując wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz okresy podlegające zaliczeniu do stażu pracowniczego. Dlatego pracownik powinien dopilnować dostarczenia pracodawcy wszystkich niezbędnych dokumentów, które mają wpływ na ustalenie uprawnień urlopowych.

UWAGA! Jeżeli pracownik jednocześnie pracował i uczył się, a więc okresy nauki i zatrudnienia pokrywają się, obliczając przysługującą długość urlopu, wybiera się wariant korzystniejszy dla pracownika.

Długość urlopu a ukończona szkoła

W zależności od rodzaju ukończonej szkoły pracownikowi wlicza się do wymiaru urlopu odpowiednią ilość lat za okres nauki, to jest:

  • 3 lata przy ukończeniu szkoły zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej,
  • 5 lat przy ukończeniu średniej szkoły zawodowej,
  • 4 lata przy ukończeniu średniej szkoły ogólnokształcącej,
  • 6 lat przy ukończeniu szkoły policealnej,
  • 8 lat przy ukończeniu szkoły wyższej (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Urlop wypoczynkowy przy niepełnym wymiarze czasu pracy

Jeśli pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy wówczas przysługuje mu urlop pomniejszony proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Urlop wypoczynkowy w pierwszej pracy

Jeśli pracownik podejmuje pracę na podstawie umowy o pracę po raz pierwszy w życiu wówczas uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wysokości 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku. Zgodnie z Kodeksem pracy, zasada ta obowiązuje w roku kalendarzowym, w którym pracownik podjął zatrudnienie. W kolejnym roku pracownik rozpoczyna pracę z urlopem w pełnej wysokości wynikającej z okresu zawartej umowy.

Jak napisać podanie o urlop wypoczynkowy?

Podanie o urlop powinno być złożone na piśmie. We wniosku należy podać swoje dane osobowe:

  • imię i nazwisko,
  • stanowisko,
  • datę i miejsce sporządzenia podania o urlop.

Oprócz tego należy wpisać dane firmy oraz dane osoby, do której skierowane jest podanie o urlop. W kolejnej części wniosku zamieszcza się prośbę o udzielenie urlopu wypoczynkowego wraz z podaniem terminu urlopu i liczby dni urlopu (wprowadza się liczbę dni roboczych). Należy podać również ilość dni urlopu przysługującą pracownikowi do wykorzystania.

Podanie o urlop należy podpisać i przekazać bezpośredniemu przełożonemu lub pracodawcy.

Kiedy należy złożyć podanie o urlop?

Kodeks pracy nie określa, w jakim terminie pracownik powinien przedstawić podanie o urlop pracodawcy. Jednak, pamiętając o względach organizacyjnych, należy poinformować pracodawcę o urlopie jak najszybciej. Urlop powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów ustalanym na początku każdego roku.

Czy pracodawca może odrzucić podanie o urlop?

Pomimo że pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, pracodawca może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jeśli zaistnieje uzasadniająca to sytuacja, związana przede wszystkim z dbaniem o uzasadniony interes firmy. Pracodawca może zaproponować zmianę tego terminu.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News