Czym jest upoważnienie? Jak je napisać, aby było honorowane?
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 31 Stycznia 2021

Czym jest upoważnienie? Jak je napisać, aby było honorowane?

Najprościej mówiąc mianem upoważnienia nazywamy delegowanie na jakaś osobę czynności do wykonania w naszym imieniu. Za pomocą tego prostego oświadczenia możemy upoważnić osobę trzecią do występowania przed różnego rodzaju urzędami czy organami w naszym imieniu. Upoważnienie może zostać udzielone tak naprawdę każdej osobie, natomiast jak sporządzić je w sposób prawidło tak, aby było one obowiązujące?

Czym jest upoważnienie? Czym się różni od pełnomocnictwa?

Najistotniejszą kwestią jest to, iż upoważnienie powinno wyrażać wolę. Właśnie w tym zakresie upoważnienie oraz pełnomocnictwo w zasadzie niewiele się różnią od siebie. Cała istotą upoważnienia i pełnomocnictwa jest dokonanie upoważnienia do wykonania określonej czynności w imieniu oraz na rzecz podmiotu, któremu upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielono. Cała różnica pomiędzy upoważnieniem i pełnomocnictwem polega na tym, że przez upoważnienie rozumie się pozwolenie na wykonanie czynności powierzonych przez osobę upoważniającą, zaś pełnomocnictwo pozwala na wyrażenie woli przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa (w określonym zakresie). Z tego właśnie powodu do zawarcia umowy w naszym imieniu udzielane jest pełnomocnictwo, zaś do złożenia dokumentów upoważnienie.

Jakie elementy powinno zawierać upoważnienie, aby było ważne?

Prawidłowo sporządzone upoważnienie powinno przede wszystkim zawierać prawidłowe dane zezwalające na weryfikację czy osoba podająca się za upoważnioną w rzeczywistości jest upoważniona. Niemniej jednak upoważnienie jako dokument powinno zawierać następujące dane:

  • w prawym górnym rogu należy dokument opatrzyć miejscowością oraz datą,
  • w lewym górnym rogu należy nanieść na dokument adres do korespondencji,
  • w tytule dokumentu należy umieścić nagłówek „Upoważnienie”,
  • w treści upoważnienia należy zamieścić dane osoby upoważniającej – tj. imię, nazwisko, w sytuacji gdy do czynienia mamy z firmą – jej nazwa, numer PESEL bądź numer dowodu osoby upoważniającej,
  • w treści upoważnienia należy również zamieścić dane osoby upoważnionej – imię, nazwisko, PESEL bądź numer dowodu osobistego, istotne jest aby wybrać te dane, które w trakcie czynności osoba upoważniona może się wylegitymować
  • w treści należy zamieścić oświadczenie dotyczące woli, a także sprecyzowanie celu, w jakim wystawiane jest upoważnienie,
  • pismo należy opatrzyć czytelnym podpisem osoby upoważniającej,
  • w sytuacji gdy upoważniającym jest przedsiębiorstwo, to na dokumencie powinna znaleźć się pieczątka działalności gospodarczej.

W jakiej formie należy sporządzić upoważnienie?

W sporządzanym upoważnieniu warto określić, czy będzie ono miało charakter jednorazowy, czy tez stały. Istotne jest również prawidłowe skonstruowanie, tj. jasne określenie, do jakiej czynności zostało sporządzone. W przypadku nadania zbyt dużych uprawnień osoba upoważniająca musi brać pod uwagę iż istnieje możliwość przekroczenia zakresu czynności, do których wykonywania pierwotnie służyło upoważnienie. Zbyt wąski zakres zaś może spowodować niemożność podjęcia jakichkolwiek działań przez osobę upoważnioną. Przed przystąpieniem do sporządzania upoważnienia należy pierw przemyśleć, do jakich konkretnie działań chcemy upoważnić osobę trzecią, a następnie informacje o tym zawrzeć w treści dokumentu. W polskim prawie nie istnieją prawne ograniczenia, jeżeli chodzi o osoby co do udzielenia upoważnienia. Osobą upoważnioną może zostać zarówno członek rodziny, pracownik lub osoba spoza wymienionych kręgów, do której mamy zaufanie. Należy jednak pamiętać, iż osoba upoważniona działa w imieniu upoważniającego i finalnie to on będzie ponosić konsekwencje działań osoby upoważnionej w taki sposób, jakby dokonał tych działań osobiście. Z tego właśnie powodu niezwykle ważne jest wybranie odpowiedniej osoby do tej czynności, z racji poniesienia potencjalnych konsekwencji źle podjętych działań przez upoważnionego.

Przykładowa treść upoważnienia

Przykładowe upoważnienie może wyglądać tak:

XYZ ZYX

Ul. XXX 1X/X

26-200 XYZ

QAZ, 24.01.202X r.

Upoważnienie

Ja, niżej podpisany XYZ, legitymujący się dowodem tożsamości o numerze CDV 1111111, wydanym przez prezydenta Miasta XXX, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą XYZ Firma, numer NIP 11111111, upoważniam mojego pracownika ZYX, legitymującego się dowodem tożsamości o numerze CDV 2222222, wydanym przez prezydenta miasta XXX, do odbioru korespondencji w siedzibie firmy.

Podpis: ……………………….

Uwaga! Istotne jest, aby po sporządzeniu upoważnienie podpisać je czytelnym podpisem upoważniającego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News