Co to jest roszczenie?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Co to jest roszczenie?

Nie zawsze ludzie robią to, czego oczekują od nich inni. Rozczarowani czy oszukani możemy dochodzić roszczeń. W jaki sposób to zrobić i co wtedy zyskujemy? Na czym polega dochodzenie roszczeń? Czy każde roszczenie się przedawnia i kiedy to następuje?

Czym jest roszczenie?

Roszczenie uprawnia do żądania świadczenia. W przypadku instytucji finansowej jest to żądanie spłaty pożyczki lub kredytu. Niektóre roszczenia ulegają przedawnieniu.

Kiedy roszczenie się przedawnia?

Terminy przedawnienie roszczeń precyzują przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Roszczenie przedawnia się po pływie określonego czasu, a dla różnych roszczeń terminy przedawnienia są różne.

Oto przykładowe terminy przedawnienia roszczeń:

 • po 1 roku przedawniają się roszczenia:
  • wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy oraz roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów albo nadpłaconego czynszu,
  • roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych,
 • po 2 latach przedawniają się roszczenia:
  • z umowy zlecenia,
  • z umowy o dzieło,
  • z rachunku bankowego,
 • po 3 latach przedawniają się roszczenia:
  • o świadczenia alimentacyjne,
  • matki przeciwko ojcu dziecka, który nie jest jej mężem o zwrot wydatków związanych z ciążą i porodem, kosztów trzymiesięcznego utrzymywania matki w okresie porodu oraz innych koniecznych wydatków lub szczególnych strat majątkowych,
  • opiekuna o zwrot kosztów opieki,
  • osoby pozostającej pod opieką wobec opiekuna o naprawienie szkody wyrządzonej nienależytym sprawowaniem opieki,
  • z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej,
  • przeciwko najemcy o zapłatę czynszu,
  • ze stosunku pracy,
  • roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym,
  • z weksla,
  • z umowy ubezpieczenia,
 • po 5 latach przedawniają się roszczenia:
  • z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń,
  • roszczenia z tytułu zapisu testamentowego,
  • abonament RTV,
  • składki ZUS,
  • zobowiązania podatkowe,
  • opłata nakładana przez gminę za parkowanie bez uiszczenia wymaganej opłaty w strefie płatnego parkowania,
 • po 6 latach przedawniają się roszczenia:
  • o zwrot pożyczki.

Roszczenia związane z pożyczkami przedawniają się po upływie 3 lat od dnia wymagalności, jednak w tym przypadku terminów przedawnienia może być kilka, ponieważ termin przedawnienia liczy się od dnia, w którym każda rata kredytu stała się wymagalna.

UWAGA! Jeżeli instytucja udzielająca pożyczki wypowiedziała klientowi umowę i wyznaczyła termin do ostatecznej spłaty zobowiązania, od tej daty należy liczyć termin przedawnienia roszczenia.

Osiągnięcie terminu przedawnienia a jego przerwanie

Jeżeli roszczenie ulegnie przedawnieniu, strona zobowiązana do jego spłaty co do zasady zostaje zwolniona z tego obowiązku. Dzieje się tak, gdy w okresie 3 lat firma pożyczkowa nie podejmie działań, aby odzyskać dług. Jeżeli jednak instytucja finansowa podejmie czynności prowadzące do odzyskania należności, termin przedawnienia roszczenia może ulec przerwaniu.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia ma miejsce w przypadku:

 • rozpoczęcia mediacji,
 • uznaniu roszczenia przez dłużnika,
 • rozpoczęcia czynności sądowych lub przed innym organem, który rozpatruje sprawy lub egzekwuje roszczenia.

UWAGA! Przedawnienie długu nie oznacza, że znika on całkowicie. Informacja o zadłużeniu może nadal znajdować się w bazie dłużników. Ponadto, pomimo przedawnienia długu, instytucja finansowa może próbować windykacji roszczenia.

Czy wszystkie roszczenia ulegają przedawnieniu?

W Kodeksie cywilnym jest przyjęta zasada, że przedawnieniu ulegają tylko roszczenia majątkowe. Zgodnie z tym zapisem nie przedawniają się roszczenia o ochronę dóbr osobistych oraz roszczenia wynikające ze stosunków rodzinno-osobistych.

Jak dochodzić roszczeń?

Istnieje kilka sposobów dochodzenia roszczeń, ale najlepszym sposobem jest wstąpienie na drogę sądową. Daje to możliwość przekazania sprawy do komornika, który ma szersze uprawnienia niż firmy windykacyjne. Na drodze sądowej roszczenie uzyskuje podstawę prawną i jest realizowane zgodnie z przysługującymi stronom prawami.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News