Co to jest intercyza i po co ją zawierać?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 2 Grudnia 2020

Co to jest intercyza i po co ją zawierać?

Intercyza to umowa między małżonkami albo osobami, które chcą wstąpić w związek małżeński. Wprowadza rozdzielność majątkową, lecz może także ją rozszerzać. Jakie są rodzaje intercyzy i konsekwencje jej zawarcia regulowane przez polskie prawo?

Co należy do majątku wspólnego małżonków?

Intercyzę według polskiego prawa można zawrzeć zarówno przez wejściem w związek małżeński, jak i po tym wydarzeniu. Po ślubie bowiem małżonków obowiązuje wspólność majątkowa, której celem jest troska o status finansowy rodziny i jej dobro. W skład majątku wspólnego małżonków ustawowo zalicza się, po pierwsze, wynagrodzenie za pracę każdego z małżonków. Dotyczy to nie tylko wynagrodzenia zasadniczego, ale również dodatków w postaci premii, wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy czy też np. odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy w niezgodzie z przepisami prawa. Po drugie, są to dochody czerpane z majątku nabytego podczas trwania wspólnoty majątkowej. Są to pożytki naturalne, np. płody rolne z posiadanego gruntu; pożytki cywilne, np. czynsze za wynajem lub dzierżawę terenu oraz pożytki prawa, np. odsetki od wierzytelności. Po trzecie, są to również dochody z majątku indywidualnego powstałe już podczas trwania wspólnoty majątkowej, jednak bez obciążeń oraz kosztów, takich jak np. podatki. Kolejne są środki zgromadzone przez małżonków za sprawą pracowniczego funduszu emerytalnego lub znajdujące się na rachunku otwartym. Do majątku wspólnego zaliczają się też: prawo do lokali w spółdzielni mieszkaniowej, jeśli zostało nabyte podczas wspólnoty, wierzytelności powstałe w trakcie ustawowej wspólnoty, prawa rzeczowe poza niezbywalnymi, prawa wynikające z zasiedzenia, jeśli termin zasiedzenia kończy się podczas trwania ustawowej wspólnoty, a także prawo do wynajmowanego lokalu mieszkalnego dla rodziny, jeśli powstało podczas trwania wspólnoty. Do majątku wspólnego małżonków zaliczają się też nabyte dzięki niemu akcje i udziały.

Czym jest intercyza i po co ją zawierać?

Intercyza to zmiana ustawowej wspólnoty majątkowej poprzez zawartą między małżonkami lub przyszłymi małżonkami umowę. Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wraz ze ślubem dochodzi do powstania majątkowej wspólności ustawowej. W Polsce wciąż funkcjonuje błędne przekonanie jakoby intercyza miała być zabezpieczeniem bogatszego z małżonków na wypadek rozstania. Jednakże poprzez ochronę majątku drugiego z małżonków jej zawarcie niesie za sobą dobre rezultaty dla interesu rodziny, co nieraz może być naprawdę ważnym ratunkiem w podbramkowej sytuacji. Intercyza pozwala zabezpieczyć współmałżonka przed konsekwencjami wynikającymi z błędnych decyzji biznesowych drugiej strony.

Jaki rodzaj intercyzy można zawrzeć?

Istnieje kilka typów intercyzy, którą mogą zawrzeć małżonkowie. Najczęściej słyszymy o rozdzielności majątkowej, która w konsekwencji prowadzi do niepowstawania majątku wspólnego. Małżonkowie posiadają tylko majątki własne, którymi indywidualnie dysponują. Innym typem jest ograniczenie wspólności majątkowej, co prowadzi do wyłączenia z majątku wspólnego tylko niektórych części majątku. Możliwa jest też rozdzielność z wyrównaniem dorobków, która polega na posiadaniu jedynie majątków indywidualnych podczas małżeństwa, jednak w przypadku jego rozpadu dochodzi do wyrównania majątków. Istnieje też alternatywa dla powyższych typów intercyzy, której skutki są zgoła odmienne od rozdzielności. Mowa tu o rozszerzeniu wspólności majątkowej o te składowe, które wedle obowiązujących ustawowo przepisów zaliczałyby się do majątków indywidualnych.

Jak zawrzeć intercyzę i jakie są jej koszty?

W celu zawarcia intercyzy konieczne jest udanie się małżonków lub przyszłych małżonków do notariusza, który sporządzi akt notarialny. Niezbędne jest osobiste także stawiennictwo obu osób, gdyż musi być pewność, że strony dobrowolnie zgodziły się na zawarcie umowy majątkowej o wspólnie ustalonym kształcie. Podczas wizyty należy mieć ze sobą dowód osobisty, a w przypadku małżonków – akt zawarcia małżeństwa. Koszt intercyzy przed zawarciem małżeństwa to kwota maksymalnie 400 zł plus podatek VAT, po zawarciu małżeństwa zaś może ona oscylować między 100 – 10 000 zł w zależności od wielkości majątku wspólnego.

Intercyza a dziedziczenie

Intercyza dotyczy rozporządzania majątkiem za życia obojga małżonków i nie wpływa na kwestie dziedziczenia nawet w przypadku ustanowionej rozdzielności majątkowej. Dzieje się tak z uwagi na regulacje zawarte w Kodeksie cywilnym, które gwarantują bycie w pierwszej grupie spadkowej zarówno współmałżonkowi osoby zmarłej, jak i dzieciom zmarłego mimo intercyzy; prawo do dziedziczenia majątku, który współmałżonek posiadał nawet przed ślubem.

Intercyza a długi

Rozdzielność majątkowa z pewnością stanowić może zabezpieczenie dla finansów rodziny. Długi za zobowiązania zaciągnięte przez małżonków przed podpisaniem intercyzy mogą być jednak rozliczane z majątków obu osób z małżeństwa. Dodatkowo, jeśli intercyza ma być ważna w decyzjach biznesowych i finansowych, każdorazowo kontrahent musi być poinformowany o takiej rozdzielności majątkowej. W innym przypadku może dochodzić spłaty długów u współmałżonka osoby, na której taki dług ciąży. Co ważne, osoby prowadzące działalność i zarejestrowane w CEiDG mają obowiązek poinformowania o istnieniu intercyzy w przeznaczonym do tego polu formularza.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News