BiznesINFO.pl
calendar-3073971 1920

https://pixabay.com/pl/photos/kalendarz-data-daty-planowanie-3073971/

Data pewna w umowach cywilnych i gospodarczych

4 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Bassa Iwona

Udostępnij:

W kontekście sporządzania i zawierania umów często pojawia się określenie daty pewnej. Co ono oznacza i jakie konsekwencje płyną z użycia tej formy? Otóż mówiąc najprościej, data pewna to urzędowe poświadczenie daty, od którego może być uzależniona ważność umowy (czyli czynności prawnej) oraz jej określonych skutków. Opatrzenie dokumentu datą pewną informuje, że strony dokonały czynności prawnej najpóźniej w określonej dacie. W praktyce cała procedura polega na sporządzeniu pisma zawierającego oświadczenie woli stron, umieszczeniu na nim daty i potwierdzeniu tejże przez właściwą osobę urzędową, na przykład notariusza. Czynność prawna zyskuje zatem datę pewną od momentu urzędowego poświadczenia dokumentu.


Data pewna może być zastrzeżona pod rygorem nieważności – jeżeli prawo wskazuje wymóg jej zastosowania, a nie umieszczono tej formy na dokumencie, wówczas umowa uznawana jest za nieważną. Stosuje się też zastrzeganie daty pewnej pod rygorem wywołania szczególnych skutków prawnych – w takim przypadku brak daty pewnej powoduje, że czynność prawna nie wywołuje skutków oczekiwanych przez strony.


Urzędowe poświadczenie daty zachowuje skuteczność także względem osób, które nie uczestniczyły w dokonaniu danej czynności prawnej.Kiedy czynność prawna ma datę pewną?Czynność prawna, o której mowa powyżej, jest świadomym i dobrowolnym aktem złożenia przez stronę lub strony oświadczenia woli w celu wywołania określonych skutków prawnych. Prowadzi ona zazwyczaj do powstania stosunku prawnego, czyli zawarcia umowy, zmiany stosunku prawnego poprzez aneksowanie umowy lub ustania stosunku prawnego, czyli wypowiedzenia umowy. Umowa obejmuje zawarte w niej treści, ale też zasady, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.


Jak już powiedziano, umowa otrzymuje datę pewną po urzędowym poświadczeniu. Czynność prawna ma też datę pewną w następujących przypadkach:
• w razie sporządzenia jakiegokolwiek dokumentu urzędowego – od daty wystawienia tegoż dokumentu; za dokument urzędowy uznaje się między innymi decyzje administracyjne czy wpisy w rejestrach publicznych;
• w razie umieszczenia na dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza – od daty poczynionej wzmianki; wzmianka ta nie musi dotyczyć treści samej czynności prawnej, może to być potwierdzenie wpływu dokumentu do urzędu, adnotacja urzędnika lub poświadczenie uiszczenia opłaty skarbowej;
• w razie opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu dokumentu elektronicznego – od daty opatrzenia tymże znacznikiem;
• w razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie – od daty śmierci tej osoby.

Kto może poświadczyć datę pewną?Kodeks cywilny nie określa, jaki organ powinien dokonać urzędowego poświadczania daty, aby traktować ją jako pewną. Uznaje się jednak, że leży to w gestii notariusza, który dokonuje potwierdzenia daty w momencie okazania mu dokumentu. Na żądanie stron notariusz może również poświadczyć godzinę i minutę okazania tego dokumentu. W poświadczeniu notarialnym widnieje imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby, która okazała dokument. Warto zwrócić uwagę, że data poświadczenia umowy nie musi jednak być jednakowa z datą dokonania czynności prawnej, jeśli okazano notariuszowi dokument w późniejszym czasie.Praktyczne zastosowanie daty pewnejDatę pewną stosuje się przy sporządzaniu umów cywilnych i gospodarczych. Stanowi ona dodatkową gwarancję ważności dokumentu i wynikających z jego treści skutków prawnych. Przykładami użycia tej formy są ustanowienia zastawu celem zabezpieczenia wierzytelności, zastrzeżenia własności do czasu uiszczenia zapłaty czy ochrona praw najemcy do korzystania z rzeczy w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu. Zgodnie bowiem z przepisami nabywca rzeczy najętej lub wydzierżawionej nie może wypowiedzieć umowy najmu lub dzierżawy zawartej na czas określony,  kiedy zawarta jest ona z tzw. datą pewną.


Podsumowując, data pewna rozumiana jako urzędowe poświadczenie zabezpiecza interesy strony przy zawieraniu umów podlegających przepisom prawa cywilnego i gospodarczego. Poświadczenia może dokonać notariusz. W pewnych przypadkach brak daty pewnej na dokumencie skutkuje nieważnością postanowień zawartych w jego treści.


Opracowano na podstawie:
https://arslege.pl/data-pewna/k9/a1088/
https://mikroporady.pl/slownik-pojec/data-pewna

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >